Mga Kasangkapan at Pamamaraan

Ang kasangkapan sa pagsusuri ng kalidad ng hangin na nasa ibaba ay nilalayong tulungan ang mga namumunong ahensiya sa pagsusuri ng mga epekto sa kalidad ng hangin mula sa iminumungkahing mga proyekto at plano sa paggamit ng lupa.

Alamin ang tungkol sa isinapanahong mga Patnubay sa CEQA ng Distrito ng Hangin.

Mga Kasangkapan at Pamamaraan

Page Loading

Contact Us

Alison Kirk
Nakatataas na Tagaplanong Pangkapaligiran

415.749.5169 akirk@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status