Mga Plano sa Pagbawas ng Liyab

Tingnan ang mga regulasyon tungkol sa mga liyab sa dalisayan ng langis, na nagsusunog ng mga partikular na gas upang panatilihin ito na nasa labas ng atmospera, at mga planong iniharap ng mga lokal ng dalisayan upang subaybayan at bawasan ang mga liyab.

Mga Regulasyon sa Liyab sa Dalisayan

Ang mga sistema sa liyab sa mga dalisayan ng petrolyo ay ginagamit upang ligtas na itapon ang mga gas ng hydrocarbon. Ang mga sistema sa liyab ay nagtitipon ng mga vented gas at pinagniningas ang mga ito upang pigilan ang ito na ilabas nang tuwiran sa hangin.

Ang mga regulasyon ng Distrito ng Hangin ay naglalayong bawasan ang mga emisyon mula sa mga liyab sa pamamagitan ng pagbawas sa bilang at laki ng mga ito. Ang Distrito ng Hangin ay nag-aatas din sa mga dalisayan ng petroloyo na subaybayan ang mga liyab at magharap ng mga buwanang ulat.

Ang pagliyab ay hindi ipinahihintulot maliban kung ito ay sumusunod sa isang inaprobahang Plano sa Pagbawas ng Liyab. Ang mga plano ay naglalarawan sa bawat liyab, sa kagamitan/mga pamamaraan na ginagamit upang bawasan ang pagliyab, at anumang ibang mga hakbang na kailangan upang pigilan ang pagliyab.

Inaprobahang mga Plano sa Pagbawas ng Liyab

Ang mga kopya ng mga unang Plano ng mga lokal na dalisayan at taunang mga pagsasapanahon ng Plano ay makukuha ng publiko, maliban sa impormasyon ukol sa pagmamay-ari.

Notice of Public Availability of Refinery Flare Minimization Plan Annual Updates

The Air District is releasing the Flare Minimization Plan, or FMP, Annual Updates for public review and comment. The five Bay Area refineries prepared these plans subject to Regulation 12, Rule 12: Flares at Refineries.

Under Regulation 12-12, each FMP Annual Update must include:

  • New prevention measures identified during investigations of flaring events that occurred during the period July 1, 2022 – June 30, 2023;
  • A description of the prevention measures previously taken or currently planned to reduce flare emissions at the refinery;
  • Commitment to implement all new feasible prevention measures expeditiously; and
  • A 30-day public comment review period.
Page Loading

Note: These are the redacted versions of the current FMP Annual Updates and confidential trade secret information has been removed.

2016-2017 (Approved in 2018)

The District approved the FMP Annual Updates after careful evaluation and consideration of the public comments as required by Regulation 12, Rule 12.  These FMP Updates addressed refinery flaring activity during the period July 1, 2016 - June 30, 2017.  

Click on the links in the table below to view the current approved FMP Annual Updates for each refinery and the current FMP Annual Update public comments.

Page Loading

Paunawa ng Kahandaan sa Publiko ng mga Taunang Pagsasapanahon ng Plano sa Pagbawas ng Liyab (FMP) sa Dalisayan ng Petrolyo

Ang Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area (Distrito ng Hangin) ay naglalabas ng mga Taunang Pagsasapanahon ng Plano sa Pagbabawas ng Liyab (FMP) para sa pampublikong pagsusuri at komento. Ang limang dalisayan ng petrolyo sa Bay Area ay naghanda ng mga planong ito na napapailalim sa Regulasyon 12, Tuntunin 12: Mga Liyab sa mga Dalisayan ng Petrolyo.

Sa ilalim ng Regulasyon 12-12, ang bawas Taunang Pagsasapanahon ng FMP ay dapat magsama ng:

  • Mga bagong hakbang sa pagpigil na tinukoy sa panahon ng mga imbestigasyon ng mga pagliyab na nangyari sa panahon na Hulyo 1, 2013 – Hunyo 30, 2014;
  • Isang paglalarawan ng mga hakbang sa pagpigil na ginawa o kasalukuyang pinaplano upang bawasan ang mga emisyon ng liyab sa dalisayan; at
  • Pangakong ipatupad ang lahat ng bagong magagawang mga hakbang sa pagpigil nang mabilis.
Page Loading

Note: These are the redacted versions of the current FMP Annual Updates and confidential trade secret information has been removed.

2014-2015 (Approved in 2016)

The District approved the FMP Annual Updates after careful evaluation and consideration of the public comments as required by Regulation 12, Rule 12.  These FMP Updates addressed refinery flaring activity during the period July 1, 2014 - June 30, 2015.  

Click on the links in the table below to view the current approved FMP Annual Updates for each refinery and the current FMP Annual Update public comments.

Page Loading

Note: These are the redacted versions of the current FMP Annual Updates and confidential trade secret information has been removed.

2013-2014 (Approved in 2015)

The District approved the FMP Annual Updates after careful evaluation and consideration of the public comments as required by Regulation 12, Rule 12.  These FMP Updates addressed refinery flaring activity during the period July 1, 2013 - June 30, 2014.  

Click on the links in the table below to view the current approved FMP Annual Updates for each refinery and the current FMP Annual Update public comments.

Page Loading

Tala: Ang mga ito ay mga inayos na bersiyon ng inaprobahang Ikalawang Taunang mga Pagsasapanahon ng FMP at ang kompidensiyal na impormasyon tungkol sa lihim na pangkalakalan ay natanggal na.

Upang malaman kung paano maaaring makita at magkomento sa mga Pagsasapanahon sa FMP, mangyaring tingnan ang Paunawa sa Publiko.

2011-2013 (Inaprobahan noong 2014)

Noong Setyembre 19, 2014, inaprobahan ng Distrito ang kasalukuyang Taunang mga Pagsasapanahon ng FMP pagkatapos ng maingat na pagtaya at pagsasaalang-alang sa mga pampublikong komento Gaya ng iniaatas ng Regulasyon 12- Tuntunin 12.  Ang mga pagsasapanahong ito ng FMP ay tumugon sa aktibidad ng pagliyab mula sa Hulyo 1, 2011 hanggang Hunyo 30, 2013.  Ang 30-araw na panahon ng pampublikong komento para sa kasalukuyang mga Taunang Pagsasapanahon ng FMP ay Agosto 11 - Setyembre 9, 2014.

I-click ang mga link sa talahanayan sa ibaba upang tingnan ang kasalukuyang inaprobahang Taunang mga Pagsasapanahon ng FMP para sa bawat dalisayan at ang kasalukuyang Taunang Pagsasapanahon ng mga pampublikong komento sa FMP. 

Page Loading

Walang mga Pampublikong Komento at Pagtugon na natanggap (para sa nasa itaas na mga dalisayan).

Tala: Ang mga ito ay mga inayos na bersiyon ng inaprobahang Ikalawang Taunang mga Pagsasapanahon ng FMP at ang kompidensiyal na impormasyon tungkol sa lihim na pangkalakalan ay natanggal na.

Ang petsang dapat matanggap ang pagsumite ng Ikaapat na Taunang Pagsasapanahon ng Plano sa Pagbawas ng Liyab sa Dalisayan ay Oktubre 1, 2011.

201-2011 (Inaprobahan noong 2012)

Noong Setyembre 19, 2014, inaprobahan ng Distrito ang kasalukuyang Taunang mga Pagsasapanahon ng FMP pagkatapos ng maingat na pagtaya at pagsasaalang-alang sa mga pampublikong komento Gaya ng iniaatas ng Regulasyon 12- Tuntunin 12.  Ang mga pagsasapanahong ito ng FMP ay tumugon sa aktibidad ng pagliyab sa 12-buwang panahon na mula sa Hulyo 1, 2010 hanggang Hunyo 30, 2011.  Ang 30-araw na Panahon ng Pampublikong Komento para sa Ikaapat na Taunang mga Pagsasapanahon ng FMP ay Hulyo 16 - Agosto 14, 2012.

I-click ang mga link sa talahanayan sa ibaba upang tingnan ang inaprobahang Ikaapat ang Taunang mga Pagsasapanahon ng FMP para sa bawat dalisayan at Ikaapat na Taunang Pagsasapanahon ng mga pampublikong komento sa FMP.

Page Loading

Walang mga Pampublikong Komento at Pagtugon na natanggap (para sa nasa itaas na mga dalisayan).

Tala:  Ang mga ito ay mga inayos na bersiyon ng inaprobahang FMP Ang Ikaapat na Taunang mga Pagsasapanahon at kompidensiyal na impormasyon tungkol sa lihim na pangkalakal ay tinanggal.

Ang petsang dapat matanggap ang pagsumite ng Ikalimang Taunang Pagsasapanahon ng Plano sa Pagbawas ng Liyab sa Dalisayan ay Oktubre 1, 2012.

2009-2010 (Inaprobahan noong 2011)

Noong Enero 17, 2011, inaprobahan ng Distrito ang Ikatlong Taunang mga Pagsasapanahon ng FMP pagkatapos ng maingat na pagtaya at pagsasaalang-alang sa mga pampublikong komento na natanggap gaya ng iniaatas ng Regulasyon 12- Tuntunin 12. Ang mga pagsasapanahong ito ng FMP ay tumugon sa aktibidad ng pagliyab sa 12-buwang panahon na mula sa Hulyo 1, 2009 hanggang Hunyo 30, 2010. Ang 30-araw na panahon ng pampublikong komento para sa Ikatlong Taunang mga Pagsasapanahon ng FMP ay Nobyembre 12 - Disyembre 11, 2010.

I-click ang mga link sa talahanayan sa ibaba upang tignan ang inaprobahang Ikatlong Taunang mga Pagsasapanahon ng FMP para sa bawat dalisayan at Ikatlong Taunang Pagsasapanahon ng mga pampublikong komento sa FMP.

Page Loading

Walang mga Pampublikong Komento at Pagtugon na natanggap (para sa nasa itaas na mga dalisayan).

Tala:  Ang mga ito ay mga inayos na bersiyon ng FMP Ang Ikatlong Taunang mga Pagsasapanahon at ang kompidensiyal na impormasyon tungkol sa lihim na pangkalakal ay tinanggal.

Ang petsang dapat matanggap ang pagsumite ng Ikaapat na Taunang Pagsasapanahon ng Plano sa Pagbawas ng Liyab sa Dalisayan ay Oktubre 1, 2011.

2006-2008 (Inaprobahan noong 2009)

Noong Disyembre 29, 2009, inaprobahan ng Distrito ang Ikalawang Taunang mga Pagsasapanahon ng FMP pagkatapos ng maingat na pagtaya at pagsasaalang-alang sa mga pampublikong komento gaya ng iniaatas ng Regulasyon 12-12.   Ang mga pagsasapanahong ito ng FMP ay tumugon sa aktibidad ng pagliyab sa 13-buwang panahon na mula sa Hulyo 1, 2008 hanggang Hunyo 30, 2009.  Ang 30-araw na Panahon ng Pampublikong Komento para sa Ikalawang Taunang mga Pagsasapanahon ng FMP ay Oktubre 16 - Nobyembre 14, 2009.

I-click ang mga link sa talahanayan sa ibaba upang tignan ang inaprobahang Ikalawang Taunang mga Pagsasapanahon ng FMP para sa bawat dalisayan at Ikalawang Taunang Pagsasapanahon ng mga pampublikong komento sa FMP.

Page Loading

Walang mga Pampublikong Komento at Pagtugon na natanggap (para sa nasa itaas na mga dalisayan).

Tala:  Ang mga ito ay mga inayos na bersiyon ng inaprobahang FMP Ang Ikalawang Taunang mga Pagsasapanahon at kompidensiyal na impormasyon tungkol sa lihim na pangkalakalan ay tinanggal.

Ang petsang dapat matanggap ang pagsumite ng Ikatlong Taunang Pagsasapanahon ng Plano sa Pagbawas ng Liyab sa Dalisayan ay Oktubre 1, 2010.

2006-2008 (Inaprobahan noong 2009)

Noong Abril 17, 2009, inaprobahan ng Distrito ang Unang Taunang mga Pagsasapanahon ng FMP pagkatapos ng maingat na pagtaya at pagsasaalang-alang sa mga pampublikong komento na natanggap gaya ng iniaatas ng Regulasyon 12-12.  Ang 30-araw na panahon ng Pampublikong Komento para sa Unang Taunang mga Pagsasapanahon ng FMP ay Pebrero 2 - Marso 3, 2009.  Ang unang mga pagsasapanahon ng FMP ay tumugon sa aktibidad ng pagliyab sa dalisayan sa panahon na mula Enero 1, 2006 hanggang Mayo 30, 2008.

Page Loading

Mga Pampublikong Komento at Pagtugon (para sa lahat ng nasa itaas na mga Dalisayan)
Tala:  Ang mga ito ay mga inayos na bersiyon ng inaprobahang Unang Taunang mga FMP at ang kompidensiyal na lihim na pangkalakal ay tinanggal.

2006-2008 (Inaprobahan noong 2009)

Noong Hulyo 16, 2007, inaprobahan ng Distrito ang Unang mga FMP ng lahat ng limang dalisayan sa Bay Area kasunod ng malaking ambag mula sa publiko at pagkatapos lamang na matiyak na ang lahat ng magagawang mga hakbang sa pagpigil ay naipatupad o itinakda para sa mabilis na pagpapatupad.  Ang unang 60-araw ng Panahon ng Pampublikong Komento ng FMP ay Abril 2 - Mayo 31, 2007.

Ang inaprobahang Unang mga FMP para sa bawat dalisayan at Unang mga pampublikong komento sa FMP ay ipinagkakaloob sa sumusunod na talahanayan.

Page Loading

Pangwakas na mga Pampublikong Komento at Pagtugon (para sa lahat ng nasa itaas na mga Dalisayan)
Tala:  Ang mga ito ay mga inayos na bersiyon ng inaprobahang Unang mga FMP at ang kompidensiyal na impormasyon na lihim na pangkalakal ay tinanggal.

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa Pagsunod

415 749-4795 compliance@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 8/3/2023