Pagpopondo sa Gawad

Mga Negosyo at Fleet

Alamin ang tungkol sa pagpopondo sa gawad para sa mga sasakyan at impra-istruktura na nagpapabuti sa kalidad ng hangin sa rehiyon.

Loob-ng-Daan na mga Sasakyan para sa Malinis na Hangin at Impra-istruktura

Ang Distrito ng Hangin ay nag-aalay ng mga pondo para sa mga sumusunod:

Labas-ng-Daan na Kagamitan

Ibang mga Pagkakataon

  • Pagbahagi ng Bike sa Bay Area: Alamin ang tungkol sa Pagbahagi ng Bike sa Bay Area, ang unang pinag-isang panrehiyong programang pagbahagi ng bisikleta sa bansa.

Contact Us

Grants Programs Information Request Line

415 749-4994 grants@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 8/3/2023