Programang mga Benepisyo ng Nagbibiyahe

Alamin ang tungkol sa at magparehistro para sa Programang mga Benepisyo ng Nagbibiyahe.

Ang Programang mga Benepisyo sa Nagbibiyahe sa Bay Area (PDF) ay nag-aatas sa lahat ng mga tagapag-empleyo sa hurisdiksiyon ng Distrito ng Hangin na may 50 o higit na buong-oras na mga empleyado na mag-alay ng mga benepisyo sa nagbibiyahe sa kanilang mga empleyado. Ang mga tagapag-empleyo ay makakapili mula sa sumusunod na apat na opsiyon (PDF):

  • Bago-ang-buwis na benepisyo - Nagpapahintulot sa mga empleyado na tanggalin ang kanilang mga gastos sa transportasyon o vanpool mula sa nabubuwisang kita (hanggang $130 kada buwan).
  • Tulong na ipinagkakaloob ng tagapag-empleyo - Nag-aalay ng tulong upang bawasan o saklawin ang mga buwanang gastos ng empleyado sa paghahatid o vanpool (hanggang $75 kada buwan).
  • Paghahatid na ipinagkakaloob ng tagapag-empleyo - Nag-aalay ng libre o murang serbisyo sa paghahatid ng mga empleyado, tulad ng serbisyo ng bus, shuttle, o vanpool.
  • Alternatibong benepisyo sa nagbibiyahe - Nag-aalay ng alternatibong benepisyo sa nagbibiyahe na mabisa rin sa pagbawas ng iisa-ang-sakay na mga biyane tulad ng ibang mga opsiyon.

Para sa karagdagang impormasyon at upang magparehistro para sa programa, bisitahin ang webpage ng Programang mga Benepisyo sa Nagbibiyahe.

Contact Us

Eric Pop
Espesyalista sa Kalidad ng Hangin II

415.749.5172 epop@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 8/9/2019