Pagbuo ng Tuntunin

Updated 7/18/2024

Humanap ng impormasyon tungkol sa mga pagsisikap na bumuo ng tuntunin ng Distrito ng Hangin, kabilang ang mga burador na dokumento sa tuntunin, mga pagkakataon para sa paglahok ng publiko, at mga materyal sa pampublikong workshop.

Binubuo ng Air District ang mga tuntunin at regulasyon para pahusayin ang lokal na kalidad ng hangin at protektahan ang kalusugan ng mga residente ng Bay Area.

Ang proseso ng Air District para sa paggawa at pagbabago ng mga tuntunin at regulasyon ay may kaugnayan sa pagbuo ng mga teknikal na pagsusuri, pag-host ng mga pulong ng stakeholder, at pampublikong workshop, kung saan binubuo ang mga tuntunin at pagbabago, at sinusuri ang mga potensyal na epekto ng tuntunin.

Sa buong proseso ng pagbuo ng tuntunin, magiging available online ang mga event, paunawa, materyal, at ulat para sa mga indibidwal na tuntunin na kasalukuyang binabago o binubuo.

Ang mga bagong tuntunin at pagbabago na ipapatupad ng Mga Lupon ng Direktor ng Air District ay makikita sa listahan ng Mga Kasalukuyang Tuntunin. Kasama sa mga kamakailang ipinatupad na tuntunin at pagbabago ang:

AB 617 Pinabilis na Iskedyul sa Pagpapatupad ng BARCT

Inaatasan ng AB 617 ang mga air district na magpatupad ng Pinakamahusay na Magagamit na Teknolohiya sa Pagkontrol sa Muling Pagpapatibay o BARCT, sa mga pinagmumulan ng polusyon na matatagpuan sa mga pasilidad alinsunod sa programang Cap-and-Trade. Bumuo at nagpapatupad ang Air District ng Pinabilis na Iskedyul sa Pagpapatupad ng BARCT para matugunan ang mga iniaatas na ito.

Rules Under Development

Note that the Air District is currently updating the structure of the Rule Development section of the website, and information on all rules under development may not be listed immediately. Additional information will be posted as this update progresses.

Page Loading

Public Workshops and Materials

View scheduled dates for workshops and hearings on proposed rules. 

Note that as as of June 1, 2017, information regarding rule development regulatory workshops and public hearings will be consolidated onto the individual pages for rules under development that are linked from the table above . The Regulatory Workshops and Public Hearings pages will serve only as a source of archived historical information.

Subscribe to the Rules and Regulations Email List

Sign up to receive updates on the latest Rules and Regulations activities.

Please refer to the Air District’s privacy policy if you have questions about how we use the information you submit.
*

Contact Us

Gregory Nudd
Tagapamahala ng Programa sa Kalidad ng Hangin

415.749.4786 gnudd@baaqmd.gov

Victor Douglas
Pangunahing Espesyalista sa Kalidad ng Hangin

415.749.4752 vdouglas@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 7/18/2024