Pampublikong Pagdinig

Tingnan ang mga petsa at impormasyon tungkol sa darating at nakaraang mga pampublikong pagdinig tungkol sa iminumungkahing mga tuntunin at pagbabago.

Ang Lupon ng mga Direktor ng Distrito ng Hangin ay nagsasaalang-alang ng bawat iminungkahing tuntunin o pagbabago sa isang pampublikong pagdinig, kung kailan sinuman ay maaaring magkomento. Sa katapusan ng pagdinig, ang lupon ay magpapasiya kung pagtitibayin ang iminumungkahing aksiyon.

Upang makatanggap ng mga email na paunawa ng iminumungkahing mga bagong tuntunin at mga pagbabago, bisitahin ang pahinang Magpatala para sa Impormasyon at magpatala sa listahan sa email ng Mga Pagbabago sa Regulasyon.

2017 Regulatory Public Hearings

Page Loading

2014 Regulatory Public Hearings

Page Loading

2014 Regulatory Public Hearings

Page Loading

Mga Pampublikong Pagdinig sa Pangangasiwa ng 2014

Page Loading

Mga Pampublikong Pagdinig sa Pangangasiwa ng 2013

Page Loading

Mga Pampublikong Pagdinig sa Pangangasiwa ng 2012

Page Loading

Mga Pampublikong Pagdinig sa Pangangasiwa ng 2011

Page Loading

Mga Pampublikong Pagdinig sa Pangangasiwa ng 2010

Page Loading

Mga Pampublikong Pagdinig sa Pangangasiwa ng 2009

Page Loading

Contact Us

Gregory Nudd
Tagapamahala ng Programa sa Kalidad ng Hangin

415.749.4786 gnudd@baaqmd.gov

Victor Douglas
Pangunahing Espesyalista sa Kalidad ng Hangin

415.749.4752 vdouglas@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 8/3/2023