Mga Pagbabago sa Regulasyon sa Permiso

Alamin ang tungkol sa Regulasyon sa mga Permiso ng Distrito ng Hangin at mga iminumungkahing pagbabago sa piniling mga tuntunin sa ilalim ng regulasyong ito.

The Air District is evaluating potential changes to Rules 2-1 and 2-5. For more information, please visit the Regulation 2 Amendments web page.

The Permits Regulation describes the requirements for permits issued by the Air District. These permitting programs protect public health by limiting air pollutants such as precursor organic compounds (POC), non-precursor organic compounds (NPOC), particulate matter (PM), nitrogen dioxide (NO2), carbon monoxide (CO), sulfur dioxide (SO2), lead (Pb), toxic air contaminants, and greenhouse gases.

The Air District’s Permitting Rules, Regulations 2-1, 2-2, 2-4 and 2-6, were adopted by the Board of Directors at a public hearing on December 6, 2018.

Public Hearing on Proposed Changes to the Permits Regulation - NOTE REVISED PROPOSAL AND NEW DECEMBER 6, 2017, PUBLIC HEARING DATE

The Air District is proposing revisions to Regulations 2-1, 2-2, 2-4, and 2-6. The proposed revisions affect two Air District permitting programs:

  • The "New Source Review" or NSR, program, which requires permits and stringent emission control requirements for the installation or modification of stationary air pollution sources or equipment; and
  • The "Title V" program, which requires Major Facilities to obtain operating permits.

The proposed revisions include the following changes:

  • Revisions to the NSR program to address a number of specific "deficiencies" identified by U.S. EPA in its limited approval/disapproval of Regulations 2-1 and 2-2, published in the Federal Register on August 1, 2016, and in its proposed conditional approval of Regulation 2-4, published on September 14, 2017. These revisions are necessary to allow EPA to fully approve the Air District’s regulations under the Clean Air Act.
  • Certain other revisions identified by Air District staff to ensure that the regulations effectively implement the most recent amendments adopted in 2012; and
  • Changes to the Air District’s NSR and Title V regulations to make them consistent with U.S. Supreme Court’s ruling in Utility Air Regulatory Group v. EPA (134 S.Ct. 2427 (2014)), which interpreted several relevant provisions of the federal Clean Air Act regarding the Act’s NSR and Title V program requirements.

The Air District’s Board of Directors will hold a public hearing on Wednesday, December 6, 2017, commencing at 9:45 a.m., to consider adoption of the proposed amendments along with a Negative Declaration under the California Environmental Quality Act. Further information, including drafts of the proposed revisions and Negative Declaration and related documents, can be found at the links below.

The proposed amendments that will be considered on December 6, 2017, are a revised version of proposed amendments that the Air District published in August of 2017, which were originally scheduled to be considered by the Board of Directors on October 18, 2017.

The further revisions made since the August proposal was published include (i) minor revisions to the Air District’s emissions banking provisions in Regulation 2, Rule 4, to address certain deficiencies identified by EPA Region 9 on September 14, 2017; and (ii) additional revisions to the procedures by which the Air District makes its annual demonstration that the “offsets” requirements in the District’s NSR program are at least as stringent as what EPA’s federal regulations require. These further revisions are explained in more detail in the Staff Report and related documents (see links below).

The Air District will consider all comments received on the earlier version of the proposed amendments, in addition to comments on the current version. Members of the public do not need to re-submit any comments they submitted on the earlier version.

Page Loading

Mangyaring palitan itong SAMPOL na kopya ng aktuwal na kopya na nilalayon para sa lugar na ito ng pahina.

Page Loading

Ang Regulasyon sa mga Permiso ay naglalarawan ng mga iniaatas para sa mga permisong iniisyu ng Distrito ng Hangin. Ang mga programang ito ng pagbibigay ng permiso ay nagpoprotekta sa pampublikong kalusugan sa pamamagitan ng paglilimita sa mga pamparumi sa hangin tulad ng pinagmulan na organikong mga timplada (POC), di-pinagmulan na organikong mga timplada (NPOC), particulate na bagay (PM), nitrogen dioxide (NO2), carbon monoxide (CO), sulfur dioxide (SO2), tingga (Pb), nakalalasong nagkokontamina sa hangin, at mga gas ng greenhouse.

Mga Pagbabago sa Regulasyon sa mga Permiso

Noong Disyembre 2012, ang Lupon ng mga Direktor ng Distrito ng Hangin ay nagpatibay ng mga pagbabago sa mga sumusunod na tuntunin. Ang unang tatlong binagong tuntunin ay hindi magkakabisa hanggang aprobahan ng Ahensiya ng Proteksiyon ng Kapaligiran ng U.S.:

Ang U.S. EPA ay maglalathala ng isang paunawa sa Federal Register kapag inaprobahan nito ang mga susog na ito, kasama ng petsa ng pagkakabisa.

Ang layunin ng mga pagbabagong ito ay:

  • Isama ang mga bagong iniaatas ng EPA para sa particulate na bagay at mga gas ng greenhouse sa Pagsusuri ng Bagong Pinanggagalingan at mga programa sa Pagsusuri ng Pangunahing Pasilidad / Titulo V na permiso.
  • Tulungan ang Distrito ng Hangin na kumuha ng programang pagbibigay ng permiso sa Pagpigil ng Malaking Pagkasira, kabilang mga bagong iniaatas para sa mga nitrogen oxide.
  • Itaas ang kalinawan at pagiging kapaki-pakinabang ng Pagsusuri ng Bagong Pinanggagalingan ng Distrito ng Hangin at mga tuntunin sa pagbibigay ng permiso ng Pagsusuri ng Pangunahing Pasilidad / Titulo V.
  • Gamitin ang bago, mas mahigpit na mga iniaatas para sa particulate na bagay at mga permiso sa Pagsusuri ng Bagong Pinanggagalingan.

Dokumentasyon

Ang talahanayan sa ibaba ay nagtataglay ng mga dokumentong may kaugnayan sa mga susog sa Regulasyon sa mga Permiso, kabilang ang mga burador na susog, mga burador na ulat, mga pampublikong paunawa, mga komento, at mga materyal sa workshop.

Mga Iminumungkahing Susog sa Regulasyon 2 - PINAGTIBAY

Page Loading
Page Loading

Pampublikong Pagdinig

 

Page Loading

Mga Iminumungkahing Susog at Dokumentasyon

Pagkatapos isaalang-alang ang mga komentong natanggap, ang mga iminumungkahing tuntunin at ang kanilang sumusuportang dokumentasyon ay higit pang sinususugan.

Burador na Ulat ng Epekto sa Kapaligiran

 

Page Loading

Mga Iminumungkahing Susog at Dokumentasyon

Pagkatapos isaalang-alang ang mga komentong natanggap, ang mga iminumungkahing tuntunin at ang kanilang sumusuportang dokumentasyon ay higit pang sinususugan.

Page Loading

Pampublikong Workshop at mga Pulong ng Grupong Nagtatrabaho

 

Page Loading

Mga Iminumungkahing Susog at Dokumentasyon

Pagkatapos isaalang-alang ang mga komentong natanggap, ang mga iminumungkahing tuntunin at ang kanilang sumusuportang dokumentasyon ay higit pang sinususugan.

Mga Dokumento

Page Loading
Page Loading

Pampublikong Workshop at mga Pulong ng Grupong Nagtatrabaho

 

Page Loading

Mga Iminumungkahing Susog at Dokumentasyon

Pagkatapos isaalang-alang ang mga komentong natanggap, ang mga iminumungkahing tuntunin at ang kanilang sumusuportang dokumentasyon ay higit pang sinususugan.

 

Contact Us

Asbestos
Asbestos

415 749-4762 asbestosjobs@baaqmd.gov


Pangkalahatang Impormasyon sa Inhinyeriya

415.749.4990 permits@baaqmd.gov

Pagsunod at Pagpapatupad
Underground Tanks

415 749.4999

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 8/3/2023