Mga Patnubay sa Imbentaryo ng mga Emisyon ng Dalisayan

Tingnan ang Mga Patnubay sa Imbentaryo ng Mga Emisyon ng Dalisayan, isang tagatulong para sa mga dalisayan ng petrolyo at mga tauhan ng Distrito ng Hangin sa pagkuwenta ng mga imbentaryo ng mga emisyon.

Ang Mga Patnubay sa Imbentaryo ng mga Emisyon ng Dalisayan (PDF) ay nagkakaloob ng ayon sa pamantayan na mga paraan at tagubilin para sa pagkuwenta ng mga emisyon para sa mga dalisayan ng petrolyo. Ang mga patnubay na ito ay batay sa mga tantiya ng emisyon mula sa Protokol ng Pagtantiya ng Emisyon para sa mga Dalisayan ng Petrolyo.

Contact Us

Bugie Krishnaswamy
Nakatataas na Inhinyero ng Kalidad ng Hangin

415.749.4637 bkrishnaswamy@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 8/3/2023