Permits

Hướng Dẫn Kiểm Kê Phát Thải Từ Nhà Máy Tinh Chế

Xem Hướng Dẫn Kiểm Kê Phát Thải Từ Nhà Máy Tinh Chế, một nguồn tài nguyên cho các nhà máy lọc dầu và nhân viên Địa Hạt Không Khí về cách tính kiểm kê phát thải.

Bảng Hướng dẫn Nhà máy Lọc Khí Chất Chất Phát Thải Địa Hạt Không Khí (PDF) cung cấp phương pháp tiêu chuẩn và hướng dẫn tính toán lượng khí thải từ các nhà máy lọc dầu. Những hướng dẫn này được dựa trên ước tính chất phát thải từ khí thải EPA của Hoa Kỳ Ước lượng Giao thức cho Nhà máy Lọc dầu Khí.

Contact Us

Bugie Krishnaswamy
Kỹ Sư Phẩm Chất Không Khí Cao Cấp

415.749.4637 bkrishnaswamy@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 03/08/2023