Hoạch Định Công Lý Môi Trường / SB 1000

Tìm hiểu về các nỗ lực của Air District để thúc đẩy lập kế hoạch cộng đồng lành mạnh cũng như hỗ trợ các thành phố và quận thuộc Vùng Vịnh đưa các chính sách công lý môi trường vào các bản cập nhật Kế Hoạch Chung của họ.

Tài liệu hướng dẫn về dự án Quy Hoạch các Địa Điểm Lành Mạnh của Air District khuyến khích chính quyền địa phương và các nhà đầu tư sớm tiến hành giải quyết và giảm thiểu các vấn đề ô nhiễm không khí tiềm ẩn trong quá trình quy hoạch việc sử dụng đất và phát triển quỹ đất.

Theo các yêu cầu của Dự Luật Thượng Viện 1000, Air District cũng cung cấp thông tin, khuyến nghị và các công cụ kỹ thuật để hỗ trợ các thành phố và quận trong việc kết hợp các “thông lệ tốt nhất” cho các chính sách công lý môi trường vào các quy trình Quy Hoạch Chung về phẩm chất không khí và các cân nhắc về tác động sức khỏe cộng đồng liên quan.

Mặc dù có những cải thiện to lớn về phẩm chất không khí, một số cộng đồng ở Vùng Vịnh vẫn có mức độ ô nhiễm không khí cao hơn các quốc gia khác, và do đó, tỷ lệ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sẽ cao hơn. Chương trình Đánh Giá Rủi Ro về Không Khí trong Cộng Đồng (Community Air Risk Evaluation, CARE) của Air District đã tìm cách xác định các khu vực bị ảnh hưởng không tương xứng này và các nguồn lực mục tiêu trong các khu vực này để giảm lượng khí thải địa phương và mức phơi nhiễm với công chúng.

SB 1000 cũng phù hợp với các sáng kiến quy hoạch cấp tiểu bang hiện nay, như Dự Luật Hạ Viện (Assembly Bill, AB) 617, thúc đẩy nỗ lực giảm gánh nặng ô nhiễm không cân xứng trong các cộng đồng này. Air District đang chỉ đạo công tác hỗ trợ cả hai nỗ lực này bằng cách hợp tác với các bên liên quan trong cộng đồng để xác định các chính sách cụ thể và mục tiêu quy hoạch sử dụng đất có thể liên kết quy hoạch địa phương với các mục tiêu bảo vệ sức khỏe và khí hậu khu vực.

SB 1000

Mặc dù nhiều thành phố và quận từ lâu đã coi công lý môi trường và công bằng xã hội là vấn đề quan trọng, nhưng luật pháp tiểu bang trước đây không yêu cầu xem xét các vấn đề công lý môi trường như là một phần của hoạt động quy hoạch cộng đồng. Trong một số trường hợp, điều này đã dẫn đến các hành vi sử dụng đất phân biệt đối xử dẫn đến các nguồn gây ô nhiễm, như công nghiệp, đường cao tốc, hoặc các cơ sở vận chuyển hàng hóa, gần nhà và trường học và trong sân sau của hầu hết các cộng đồng bị tước quyền. Do đó, các cộng đồng thu nhập thấp và những người da màu có nhiều khả năng bị phơi nhiễm với các hóa chất độc hại, dẫn đến tỷ lệ mắc hen suyễn, bệnh tim mạch và ung thư cao hơn so với các cộng đồng giàu có hơn.

Năm 2016, Cơ Quan Lập Pháp đã thông qua Dự Luật Thượng Viện 1000 - Sử dụng quỹ đất: kế hoạch chung: an toàn và công lý môi trường (Leyva, Chương 587) yêu cầu các thành phố và quận có những cộng đồng còn khó khăn* kết hợp các chính sách công lý môi trường vào các Kế Hoạch Chung của họ, hoặc dưới dạng một yếu tố riêng biệt hoặc bằng cách tích hợp các mục tiêu, chính sách và mục tiêu liên quan cùng với những yếu tố khác. Bản cập nhật hoặc sửa đổi này (nếu chính quyền địa phương đã có mục tiêu, chính sách và mục đích công lý môi trường) phải công bố sau khi áp dụng hoặc sửa đổi tiếp hai hoặc nhiều yếu tố đồng thời bắt đầu vào năm 2018.

Tất cả các khu vực pháp lý hiện đang được yêu cầu tiến hành xác định các cộng đồng có mức thu nhập thấp bị ảnh hưởng không đồng đều bởi tình trạng ô nhiễm và các vấn đề công lý môi trường khác. Khi các cộng đồng này đã được xác định, các khu vực pháp lý hiện được yêu cầu tạo ra các mục tiêu, chính sách và mục đích để giải quyết tối thiểu bảy vấn đề liên quan đến công lý môi trường (Environmental Justice, EJ):

  • Mức độ phơi nhiễm với ô nhiễm (bao gồm cả phẩm chất không khí)
  • Khả năng tiếp cận thực phẩm
  • Công trình công cộng
  • Nhà ở an toàn và vệ sinh
  • Hoạt động thể chất
  • Hoạt động “công dân” (“kết nối cộng đồng”)
  • Ưu tiên cải tiến và các chương trình giải quyết nhu cầu của các cộng đồng còn khó khăn.

Những yêu cầu lập pháp mới này phù hợp với các nguyên tắc lập kế hoạch tốt và nghĩa vụ mà các nhà hoạch định tìm kiếm sự công bằng và bình đẳng và đảm bảo bao hàm mọi người trong việc ra quyết định công cộng.

Công tác hoạch định công lý môi trường đã được đưa vào Bộ Quy Tắc Ứng Xử và Đạo Đức Nghề Nghiệp của Viện Cấp Chứng Nhận Nhà Hoạch Định Hoa Kỳ (American Institute of Certified Planners, AICP). Khung hoạch định công lý môi trường không chỉ nhằm khắc phục các tác động môi trường không công bằng đối với các cộng đồng còn khó khăn; nó cũng dẫn đến các phương pháp hoạch định tích cực đáng kể để đạt được kết quả cải thiện sức khỏe và công bằng cho cộng đồng.

* Đối với các mục đích của SB 1000, các cộng đồng còn khó khăn, có nghĩa là những khu vực được xác định bởi Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường California, theo Mục 39711 của Bộ Luật Đảm Bảo Sự An Toàn và Sức Khỏe HOẶC khu vực có mức thu nhập thấp bị ảnh hưởng không đồng đều bởi tình trạng ô nhiễm môi trường và các mối nguy khác mà có thể dẫn tới ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, khả năng phơi nhiễm hoặc suy thoái môi trường (Bộ Luật Chính Phủ § 65302(h)(4)(A)). Đạo luật định nghĩa thêm “khu vực có mức thu nhập thấp” có nghĩa là “khu vực có mức thu nhập hộ gia đình bằng hoặc dưới 80% mức thu nhập trung bình trên toàn tiểu bang HOẶC có mức thu nhập hộ gia đình bằng hoặc dưới ngưỡng được chỉ định là thu nhập thấp trong danh sách hạn mức thu nhập tại tiểu bang đã được Cơ Quan Phát Triển Nhà Ở và Cộng Đồng thông qua theo Mục 50093” (Bộ Luật Chính Phủ § 65302(h)(4)(C)).

Hỗ Trợ cho Các Nhà Hoạch Định

Cuộc Họp và Sự Kiện

Page Loading

Ghi Danh nhận Thông Tin về Dự Luật Thượng Viện (Senate Bill, SB) 1000

Vui lòng đăng ký để nhận thông tin cập nhật qua địa chỉ email trong chương trình Hoạch Định Công Lý Môi Trường và SB 1000
 ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN 

Contact Us

Andrea Gordon
Nhà Hoạch Định Môi Trường Cao Cấp

415.749.4940 agordon@baaqmd.gov


Thông Tin Hoạch Định Tổng Quát

415 749-4995 planning@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 17/04/2020