Chính Sách Quyền Riêng Tư

Các thực hành quyền riêng tư của Air District nhằm mục đích bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của quý vị. Tìm hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin của quý vị.

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Chúng tôi thu thập hai loại thông tin:

  1. Thông tin cá nhân quý vị chia sẻ khi quý vị gửi thư điện tử, điền mẫu đơn, tham gia cuộc khảo sát, hoặc hoạt động tương tự.
  2. Theo dõi thông tin thu thập được khi quý vị tra dùng thông qua trang mạng của chúng tôi.

Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Thông tin cá nhân bao gồm bất kỳ điều gì quý vị chia sẻ để nhận diện quý vị, ví dụ tên, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử, ngày sinh, thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, hoặc tương tự.

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi cần thiết để cung cấp các dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ, quý vị có thể nộp đơn xin giấy phép, đăng kí thiết bị, trả lệ phí, hoặc đăng kí để nhận cảnh báo hoặc thông tin khác thông qua trang mạng của chúng tôi. Các dịch vụ này đều yêu cầu quý vị cung cấp thông tin cá nhân, như tên, địa chỉ thư điện tử của quý vị, và, trong một số trường hợp, mật khẩu để truy cập vào tài khoản. Đối với các dịch vụ liên quan đến giấy phép, đăng kí, hoặc thanh toán, thường sẽ yêu cầu thông tin bổ sung.

Chúng tôi thu thập địa chỉ thư điện tử của quý vị để hỗ trợ quý vị tốt hơn, chẳng hạn trả lời thư điện tử của quý vị, gửi quý vị thông tin yêu cầu, hoặc làm phương tiện nhận dạng quý vị hoặc tài khoản của quý vị. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể chuyển tiếp thư điện tử của quý vị đến một cơ quan khác để có hoạt động phù hợp.

Đối với các giao dịch bao gồm thanh toán, quý vị sẽ được chuyển đến trang mạng của nhà thầu bên ngoài để đảm bảo quá trình thanh toán an toàn. Thông tin cá nhân được thu thập (như số thẻ tín dụng) thông qua trang mạng bên ngoài sẽ được thực hiện bởi chính sách quyền riêng tư của trang mạng đó và bởi luật liên bang của California liên quan đến giao dịch này.

Sử Dụng Thông Tin Theo Dõi

Chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ thông tin theo dõi trong khi quý vị truy cập vào trang mạng của chúng tôi thông qua việc sử dụng "cookies" ("lưu trữ thông tin"). Lưu trữ thông tin chứa thông tin duy nhất có thể được sử dụng để theo dõi địa chỉ Giao Thức Internet (Internet Protocol, IP), phần mềm duyệt trình, và hệ điều hành của máy tính quý vị. Nó cũng có thể theo dõi ngày và giờ quý vị truy cập vào trang mạng và địa chỉ Internet của trang mạng mà quý vị được dẫn tới trang mạng của chúng tôi. Các Lưu Trữ Thông Tin được tạo ra bằng trang mạng này không chứa thông tin nhận diện cá nhân và không làm tổn hại đến quyền riêng tư hoặc bảo mật của quý vị.

Chúng tôi sử dụng thông tin theo dõi để cải thiện các dịch vụ trang mạng của chúng tôi đồng thời giúp chúng tôi hiểu cách mọi người đang sử dụng trang mạng của chúng tôi. Thông tin này không nhận diện cá nhân quý vị.

Chúng tôi mong chờ phản hồi để giúp chúng tôi cải thiện trang mạng của chúng tôi. Thông tin quý vị chia sẻ khi hoàn thành mẫu đơn phản hồi bổ sung trực tuyến của chúng tôi được sử dụng để giúp chúng tôi nâng cấp trang mạng của chúng tôi, đồng thời có thể chia sẻ với các nhân viên và nhà thầu của Air District cho mục đích đó.

Cách Chúng Tôi Bảo Vệ Thông Tin của Quý Vị

Air District không bán bất kỳ thông tin cá nhân nào. Bất kỳ thông tin nào chúng tôi chia sẻ, ví dụ cho nhà thầu quản lý các cuộc giao dịch thanh toán của Air District sẽ bị hạn chế chỉ ở mục đích mà theo đó quý vị cung cấp thông tin.

Air District hạn chế nhân viên và nhà thầu truy cập thông tin của quý vị. Các nhân viên và nhà thầu phải bảo vệ tính bảo mật và chịu xử lý kỷ luật, chấm dứt hợp đồng, và hành động pháp lý nếu họ không làm như vậy.

Nhật ký trang mạng của chúng tôi không nhận diện khách truy cập bằng thông tin cá nhân, và chúng tôi không cố gắng liên kết thông tin nhận diện khác đến hoặc từ nhật ký trang mạng của chúng tôi.

Tất cả thông tin cá nhân gửi qua mẫu đơn trực tuyến của chúng tôi đều mã hoá bằng cách sử dụng mức mã hoá cao nhất hiện có (trừ thông tin được nhận qua mẫu đơn Đăng Ký Động Cơ Điêzen Nông Nghiệp của chúng tôi) và được lưu trữ dưới dạng cơ sở dữ liệu như là thông tin mã hoá. Chúng tôi không mã hoá thư điện tử gửi đến hoặc thông tin gửi qua mẫu đơn phản hồi, vì vậy quý vị không nên gửi các thông tin nhạy cảm thông qua các kênh này.

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật tiêu chuẩn để đảm bảo thông tin nhận diện của quý vị không bị mất, lạm dụng, thay đổi, hay bị huỷ. Chúng tôi cũng sử dụng các chương trình phần mềm để giám sát lưu lượng mạng và kiểm soát sự xâm phạm trái phép để đăng tải hoặc thay đổi thông tin, hoặc gây thiệt hại khác.

Các Lựa Chọn Bảo Mật của Quý Vị

Mục tiêu của chúng tôi là phải rõ ràng về thông tin chúng tôi thu thập để quý vị có thể đưa ra sự lựa chọn bảo mật cho cá nhân.

Thư Điện Tử

Nếu quý vị muốn hủy đăng kí theo dõi bản tin từ Air District hoặc thay đổi đăng ký theo dõi tùy thích của quý vị, hãy làm theo các hướng dẫn ở cuối thư điện tử mà quý vị nhận. Nếu quý vị cho rằng quý vị nhận thư điện tử từ Air District do sai sót, vui lòng liên lạc Chuyên Viên Quản Trị Mạng.

Chúng tôi sử dụng "tập tin chỉ báo" trong bản tin thư điện tử của chúng tôi để theo dõi tổng số thư điện tử được mở. Tập tin chỉ báo không thu thập bất kỳ thông tin nhận diện cá nhân nào. Nếu quý vị không muốn nhận các tin nhắn thư điện tử cùng với tập tin chỉ báo, quý vị có thể chọn nhận thư điện tử dưới dạng nội dung (không phải HTML).

Lưu Trữ Thông Tin

Quý vị có thể từ chối hoặc xoá các tập tin lưu trữ thông tin của Air District từ máy tính của quý vị bằng cách sử dụng một vài phương pháp, ví dụ điều chỉnh các cài đặt của duyệt trình để từ chối lưu trữ thông tin hoặc xoá bỏ bộ nhớ ẩn của duyệt trình. Nếu quý vị từ chối lưu trữ thông tin, nó sẽ không ngăn cản quý vị truy cập hoặc sử dụng trang mạng của chúng tôi, mặc dù một số dịch vụ trang mạng dựa trên lưu trữ thông tin có thể không khả dụng.

Công Khai Tiết Lộ Thông Tin

Đạo Luật Hồ Sơ Công Cộng của California cũng như luật tiểu bang và luật liên bang khác đảm bảo rằng công chúng có quyền truy cập vào các hồ sơ và thông tin nhất định của chính phủ. Tất cả thông tin thu thập được trên trang mạng này trở thành hồ sơ công khai, có thể được truy cập công khai và sao chép, trừ khi áp dụng điều khoản miễn trừ. Miễn trừ bao gồm chia sẻ thông tin được cho là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Air District sẽ bảo vệ quyền riêng tư cá nhân và sẽ từ chối chia sẻ các thông tin này. Tuy nhiên, một khi đã chia sẻ thì thông tin phi cá nhân được yêu cầu hoặc tự nguyện sẽ trở thành hồ sơ công khai.

Thông Tin Air District

Trang mạng này có thể dẫn đến hoặc được dẫn từ các trang mạng bên ngoài. Chính sách quyền riêng tư chỉ áp dụng trên trang mạng này và không bao gồm các trang mạng khác được dẫn đến trang mạng này. Khi quý vị xem trang mạng khác, chính sách quyền riêng tư của trang mạng đó sẽ điều chỉnh việc xử lý thông tin của quý vị.

Đối với câu hỏi hoặc nhận xét về chính sách quyền riêng tư này, xin vui lòng liên hệ với Chuyên Viên Quản Trị Mạng.

Contact Us

Air District Webmaster

415 749-5068

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 07/03/2022