Về Phẩm Chất Không Khí

Nghiên Cứu và Dữ Liệu

Tìm hiểu về và tiếp cận nghiên cứu và dữ liệu thu được từ các chương trình và đề xuất của Địa Hạt Không Khí.

Địa Hạt Không Khí chịu trách nhiệm đối với các kế hoạch, điều lệ, giấy phép, hỗ trợ tuân thủ, khuyến khích cộng đồng, cấp khoản và giáo dục để đạt được bầu không khí trong lành.  Trong trang này, quý vị có thể nối kết với thông tin về:

  • Các tiêu chuẩn phẩm chất không khí hiện hành và cách thức để Vùng Vịnh đáp ứng những tiêu chuẩn đó.
  • Đo lường và dữ liệu phẩm chất không khí hiện hành.
  • Cách thức Địa Hạt Không Khí dự đoán phẩm chất không khí trong tương lai bằng cách sử dụng mạng lưới khí tượng và giám sát.
  • Phát thải từ các cơ sở mà Địa Hạt Không Khí quy định thông qua kiểm kê phát thải.
  • Lập mô hình phẩm chất không khí và nghiên cứu về hành vi gây ô nhiễm, mức độ tiếp xúc và các vấn đề khác.
  • Các dự án quản lý không khí tại các cộng đồng được lựa chọn và tại các cơ sở được lựa chọn.
  • Dữ liệu tương tác có sẵn trong các định dạng bản đồ.
  • Phát thải từ các vụ bộc phát trong nhà máy tinh chế.
  • Chương trình đánh giá rủi ro về không khí trong cộng đồng của Địa Hạt Không Khí.

Contact Us


Thông Tin Tổng Quát

415 749-4900


Giám Sát Không Khí

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 03/08/2023