Về Phẩm Chất Không Khí

Kiểm Kê Phát Thải Khí Nhà Kính Dựa Trên Sản Xuất

Thu thập thông tin và kết quả mới nhất từ kiểm kê phát thải khí nhà kính dựa trên sản xuất của Địa Hạt Không Khí.

Nhiều chất gây ô nhiễm không khí có tác động hâm nóng đối với khí hậu. Địa Hạt Không Khí soạn thảo kiểm kê phát thải khí nhà kính, hay GHG, được biết đến là loại khí góp phần làm thay đổi khí hậu, bao gồm:

 • Cacbon đioxyt
 • Khí Metan
 • Nitrous oxide
 • Hydrofluorocacbons
 • Perfluorocacbons
 • Sulfur hexafluoride

Địa Hạt Không Khí đã soạn thảo hai bản kiểm kê phát thải khí nhà kính. Kiểm kê phát thải dựa trên sản xuất như trình bày dưới đây sẽ phân tích phát thải khí nhà kính GHG sinh ra tại Vùng Vịnh. Kiểm kê phát thải dựa trên lượng tiêu thụ phân tích phát thải khí nhà kính GHG liên quan đến hàng hoá và dịch vụ tiêu thụ và sử dụng tại Vùng Vịnh, bất kể những hàng hoá và dịch vụ này được sản xuất tại đâu.  Việc kết hợp hai kiểm kê này sẽ cung cấp cái nhìn khái quát hơn về tác động đến thay đổi khí hậu tại Vùng Vịnh.

Kiểm Kê Phát Thải GHG Dựa Trên Sản Xuất

Kiểm kê phát thải khí nhà kính GHG dựa trên sản xuất gần đây nhất được trình bày trong Báo Cáo Tóm Tắt Kiểm Kê Phát Thải Vùng Vịnh về Khí Nhà Kính: Năm Cơ Sở: 2011 (PDF). Báo cáo này tóm tắt phát thải khí nhà kính GHG và xu hướng do các hoạt động của con người, bao gồm các hoạt động công nghiệp, thương mại, vận chuyển, sinh hoạt, lâm nghiệp và nông nghiệp tại Vùng Vịnh. Dựa trên các kiểm kê trước đó, báo cáo này sẽ cung cấp các dự đoán phát thải cho năm 2011.

Các hồ sơ và dữ liệu bổ sung cho năm cơ sở 2011 cũng luôn có sẵn.

Những Thay Đổi về Phương Pháp Kiểm Kê

Những thay đổi về phương pháp kiểm kê sau đây được trình bày trong kiểm kê phát thảikhí nhà kính GHG năm 2011:

 • Dữ liệu hoạt động mới nhất nhằm phản ánh hoạt động công nghiệp hiện hành, lưu thông xe cơ giới và sự phát triển kinh tế và dân số.
 • Những thay đổi trong dự đoán và giám sát phát thải.
 • Bổ sung thêm các lợi ích từ những quy định cụ thể, chẳng hạn như Dự Luật Tiêu Chuẩn Xe Hơi Sạch (AB 1493), những tiêu chuẩn này sẽ góp phần giảm thiểu lượng phát thải khí nhà kính GHG trong tương lai.

Cập Nhật Theo Kế Hoạch

Cải tiến kiểm kê phát thải khí nhà kính GHG là một phần quan trọng trong chương trình bảo vệ khí hậu của Địa Hạt Không Khí. Một số cập nhật ngắn hạn được tiến hành để bổ sung vào kiểm kê phát thải khí nhà kính GHG năm 2011, bao gồm:

 • Phát thải cacbon đen. Cacbon đen là chất gây ô nhiễm tác động đến khí hậu, có tuổi thọ ngắn, chất này cũng góp phần gây ra hiện tượng hâm nóng toàn cầu và cũng có tác động đến sức khoẻ.
 • Bao gồm các dự đoán phát thải thay thế. Những dự đoán trước đây đều hướng tới các tình huống “hoạt động kinh doanh thường lệ”. Những dự đoán trong tương lai sẽ bao gồm cắt giảm phát thải "Cap and Trade" và đánh giá hàng loạt các biện pháp cắt giảm phát thải khí nhà kính GHG.
 • Bổ sung hấp thụ cacbon và phát thải từ các khu đất tự nhiên và khu làm việc. Kiểm kê phát thảikhí nhà kính GHG tại khu đất tự nhiên và khu làm việc sẽ theo dõi việc loại bỏ cacbon đioxyt khỏi khí quyển tại các khu rừng và đồng cỏ sinh thái của Vùng Vịnh, và bao gồm phát thải khí nhà kính từ những khu vực này.
 • Thẩm định lại phát thải khí metan. Theo những nghiên cứu gần đây, các phương pháp đánh giá hiện hành đang đánh giá thấp lượng phát thải khí metan. Địa Hạt Không Khí sẽ tiến hành thẩm định phát thải dựa trên đo lường nhằm cải thiện các dự đoán phát thải khí metan và xác định những nguồn và khu vực nguồn quan trọng.

Contact Us

Assessment, Inventory, and Modeling Division

aim@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 22/08/2023