Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà Máy Tinh Chế trong Tiểu Bang

Tìm hiểu về cam kết của lực lượng đặc nhiệm của nhà máy tinh chế trong tiểu bang đối với sức khỏe và an toàn của công nhân tại nhà máy cũng như của các cộng đồng khu vực, và các hoạt động gần đây nhất của lực lượng.

Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà Máy Tinh Chế Liên Ngành California

Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường California đã thành lập lực lượng đặc nhiệm này để đạt đượcmức độ an toàn cao nhất có thể cho công nhân nhà máy tinh chế và các cộng đồng địa phương, cũng như để chuẩn bị và đáp ứng hiệu quả các yêu cầu khẩn khấp nếu phát sinh. Các thành viên của lực lượng đặc nhiệm gồm 10 cơ quan của tiểu bang, EPA Hoa Kỳ, và các cơ quan địa phương từ các khu tại California có các nhà máy tinh chế.

Truy cập trang web của EPA California để biết thêm thông tin về mục tiêu, thành viên và các cuộc họp công cộng của lực lượng đặc nhiệm.

Diễn Đàn An Toàn Nhà Máy Tinh Chế Bắc California

Lực Lượng Đặc Nhiệm Nhà Máy Tinh Chế Liên Ngành California thành lập hàng loạt các diễn đàn để cung cấp các sự kiện, thông tin và tạo cơ hội thảo luận về các nhà máy tinh chế và chuyển động dầu tại Vùng Vịnh. Sẽ có biên dịch viên tiếng Tây Ban Nha và Trung Quốc. Hiện tại, chưa có cuộc họp nào được lên kế hoạch

Contact Us


Thông Tin Tuân Thủ Tổng Quát

415 749-4795 compliance@baaqmd.gov


Hỗ Trợ Tuân Thủ

415 749 4999 compliance@baaqmd.gov

Rule Development
Soạn Thảo Điều Lệ

415 749-4787 ruledevelopment@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 24/03/2021