Thông Báo Vi Phạm

Tìm hiểu về Thông báo Vi Phạm của Địa Hạt Không Khí và những việc cần làm nếu quý vị nhận được thông báo.

Báo Cáo Vi Phạm là bản ghi chính thức các vi phạm luật tiểu bang hay các quy định của Địa Hạt Không Khí. Quý vị có thể phải nộp lệ phí tiền phạt, trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng, quý vị có thể bị khởi tố dân sự hoặc hình sự. Trong hầu hết các trường hợp, Thông Báo Vi Phạm có thể được xử lý bằng cách thực hiện hành động khắc phục và nộp lệ phí tiền phạt.

Nếu Quý Vị Nhận Được Thông Báo Vi Phạm

Phải ngay lập tức thực hiện các hành động để ngăn vi phạm không tiếp diễn. Theo luật pháp tiểu bang, mỗi ngày không tuân thủ sẽ được coi là gia tăng vi phạm.

Khắc phục vi phạm và giải quyết các vấn đề đã nêu rõ trong Thông Báo Vi Phạm, sau đó thông báo cho nhóm Tuân Thủ & Thực Thi trong vòng 10 ngày làm việc. Các thông tin dưới đây phải có sẵn khi quý vị gọi:

  • Số seri của Thông Báo Vi Phạm
  • Những vi phạm được trích dẫn
  • Hành động khắc phục và ngày thực hiện
  • Hành động phòng ngừa để tránh các vi phạm trong tương lai

Nếu quý vị không thể khắc phục vi phạm hoặc không thể ngăn vi phạm tiếp tục thì quý vị có thể yêu cầu đối nghịch từ Hội Đồng Điều Trần của Địa Hạt Không Khí. Đối nghịch sẽ làm giảm tạm thời các yêu cầu cụ thể của quy định.

Giải Pháp

Thông Báo Vi Phạm của quý vị có thể được giải quyết thông qua Chương Trình Dàn Xếp Qua Lại hoặc Phòng Pháp Lý của Địa Hạt Không Khí.

Chương Trình Dàn Xếp Qua Lại

Chương trình này cho phép quý vị xử lý trường hợp của mình mà không phải hầu tòa bằng cách thỏa thuận tiền phạt với Địa Hạt Không Khí. Nếu vi phạm của quý vị được quy định trong chương trình này thì quý vị sẽ được yêu cầu giải quyết các điều khoản rõ ràng. Một số trường hợp vi phạm có thể không phải nộp tiền phạt nếu quý vị thực hiện các hành động cụ thể để cải thiện phẩm chất không khí (trong khuôn khổ tuân thủ). Tiền phạt sẽ tùy thuộc vào loại vi phạm, thời gian vi phạm và lịch sử vi phạm.

Phòng Pháp Lý

Những vi phạm mà không thể giải quyết thông qua Chương Trình Dàn Xếp Qua Lại sẽ được giải quyết bởi Phòng Pháp Lý của Địa Hạt Không Khí. Một số trường hợp có thể được giải quyết ngoài tòa án. Phòng Pháp Lý sẽ quyết định xem vi phạm đó bảo đảm hoạt động hành chính, hình sự hay dân sự.

Liên Kết Liên Quan

Hội Đồng Phân Xử

Contact Us


Thông Tin Tuân Thủ Tổng Quát

415 749-4795 compliance@baaqmd.gov


Hỗ Trợ Tuân Thủ

415 749 4999 compliance@baaqmd.gov

Rule Development
Soạn Thảo Điều Lệ

415 749-4787 ruledevelopment@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 03/08/2023