Kế Hoạch Công Chúng Tham Gia

Tìm hiểu về kế hoạch của Địa Hạt Không Khí về việc tham gia cùng công chúng và tiếp nhận góp ý của công chúng.

Kế Hoạch Công Chúng Tham Gia mô tả kế hoạch tham gia của Địa Hạt Không Khí nhằm giúp cho cư dân Vùng Vịnh được thông báo và tham gia các hoạt động của địa hạt. Kế Hoạch này mô tả cách thức Địa Hạt Không Khí làm việc để gắn kết với những người không thông thạo Tiếng Anh. Kế hoạch cũng giải thích các cách khác nhau để cư dân có thể trình bày mối quan tâm, thắc mắc và nhận xét của mình.

Hãy liên hệ với phòng Kết Nối Cộng Đồng  nếu tổ chức của quý vị quan tâm đến các thông tin văn bản về Địa Hạt Không Khí và Kế Hoạch Công Chúng Tham Gia của Địa Hạt Không Khí.

Lực Lượng Đặc Nhiệm Tư Vấn Người Có Quyền Lợi Liên Đới

Để lập kế hoạch này, Địa Hạt Không Khí đã triệu tập Lực Lượng Đặc Nhiệm Tư Vấn Người Có Quyền Lợi Liên Đới nhằm cung cấp tư vấn về việc công chúng tham gia.

Contact Us

David Ralston
Quản Lý Viên Giao Tiếp Cộng Đồng, Hoạch Định, Điều Lệ & Nghiên Cứu

415.749.8423 dralston@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 25/07/2023