Về Phẩm Chất Không Khí

Đo Lường Phẩm Chất Không Khí

Tìm hiểu về các hoạt động và hệ thống giám sát không khí của Địa Hạt Không Khí, bao gồm hỗ trợ thí nghiệm, bảo đảm phẩm chất dữ liệu và thử nguồn chất gây ô nhiễm.

Mạng Lưới Giám Sát Môi Trường Không Khí

Địa Hạt Không Khí vận hành hệ thống giám sát môi trường không khí của hơn 30 trạm giám sát và theo dõi quá trình sửa chữa, bảo dưỡng và kiểm soát phẩm chất. Mạng lưới giám sát sẽ thu thập dữ liệu phẩm chất không khí địa phương, những dữ liệu này sẽ được sử dụng với nhiều mục đích quan trọng, bao gồm:

 • Xác định việc tuân thủ các tiêu chuẩn phẩm chất không khí tiểu bang và liên bang.
 • Dự đoán phẩm chất không khí.
 • Lập mô hình Kế Hoạch Không Khí Sạch.
 • Lập mô hình cho phép Ngăn Ngừa Tình Trạng Suy Giảm Đáng Kể.
 • Báo cáo tác động môi trường.
 • Cung cấp thông tin về phẩm chất không khí và xu hướng phẩm chất không khí tại khu vực và địa phương.

Các dự án lấy mẫu, chẳng hạn như lấy mẫu PM2.5 và nghiên cứu ngắn hạn tại các cộng đồng cụ thể, cung cấp dữ liệu phát triển kế hoạch phẩm chất không khí, cập nhật quy định, và tìm hiểu thêm về phẩm chất không khí tại Vùng Vịnh.

Các chất gây ô nhiễm đo được bởi hệ thống giám sát gồm:

 • Ozon mặt đất
 • Cacbon monoxide
 • Nitơ Oxyt
 • Lưu huỳnh đioxyt/oxyt
 • Vật chất dạng hạt
 • Hyddrô Sunfua

Kế Hoạch Hệ Thống Giám Sát Không Khí 2014

Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh sẽ công bố Báo Cáo Hệ Thống Giám Sát Môi Trường Không Khí mới nhất vào tháng 7 năm 2015. Báo cáo này mô tả hệ thống giám sát không khí của Địa Hạt trong năm 2014. Báo cáo cũng mô tả các mục tiêu của hệ thống giám sát và liệt kê các đề xuất thay đổi đối với hệ thống trong 18 tháng tới. Có thể tìm các đề xuất thay đổi trong mục có tên Đề Nghị Sửa Đổi Hệ Thống (Proposed Modifications to Network) năm 2015-2016. Báo cáo cũng mô tả mục tiêu của hệ thống giám sát và các đề xuất thay đổi được hoạch định xảy ra trước ngày 30 tháng 6 năm 2015.

Báo Cáo Hệ Thống Giám Sát Môi Trường Không Khí hằng năm kế tiếp dự kiến sẽ công bố vào tháng 7 năm 2016.

Kế Hoạch Hệ thống Giám Sát Hằng Năm 2014.

Địa Hạt đang mời gọi công chúng góp ý về những đề xuất thay đổi đối với hệ thống giám sát không khí. Giai đoạn góp ý công cộng chấm dứt vào ngày 30 tháng 6 năm 2015.

Phòng Thí Nghiệm

Phòng thí nghiệm cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ đa dạng liên quan đến giám sát cho các phòng ban và hoạt động của Địa Hạt Không Khí, bao gồm:

 • Phân tích mẫu đối với biện pháp thực thi tiềm năng và trong và sau các sự kiện bất thường (các phương pháp phòng thí nghiệm đều có trong Cẩm Nang Quy Trình ).
 • Thẩm định, phát triển, và cập nhật các phương pháp phân tích.
 • Cung cấp các thông tin kỹ thuật để đánh giá giấy phép và thiết lập các tiêu chuẩn quy định.
 • Thực hiện phân tích trọng lực vật chất dạng hạt PM2.5 và PM10.
 • Thực hiện phân tích cacbon nguyên tử/ cacbon hữu cơ và biệt hoá anion/cation trên các bộ lọc PM10.
 • Phân tích môi trường không khí đối với các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi và các hợp chất tiền thân ozon.

Bảo Đảm Phẩm Chất

Để bảo đảm độ chính xác của dữ liệu thu thập được qua phòng thí nghiệm, các mạng lưới giám sát không khí và khí tượng, Địa Hạt Không Khí xác nhận dữ liệu thông qua hệ thống kiểm toán bảo đảm chất lượng. Dữ liệu từ phòng thí nghiệm cũng phải được đánh giá bảo đảm chất lượng nhằm đáp ứng các yêu cầu xác nhận của EPA Hoa Kỳ.

Thử Nguồn

Địa Hạt Không Khí thực hiện thử nguồn để xác định xem nguồn ô nhiễm có tuân thủ theo quy định phẩm chất không khí hay không và để cung cấp thêm thông tin về nguồn phát thải. Các chức năng của thử nguồn gồm:

 • Tiến hành thử nguồn phân tích.
 • Thực hiện kiểm toán hiệu suất về giám sát phát thải liên tục và các hệ thống giám sát phát thải dự đoán.
 • Đánh giá và quyết định độ phù hợp của các quy trình thử nguồn của bên thứ ba.
 • Nghiên cứu và xây dựng các quy trình thử nguồn phân tích mới.
 • Thực hiện nghiên cứu công trình dựa trên dữ liệu thử nguồn.

Tài Nguyên Bổ Sung

Contact Us


Thông Tin Tổng Quát

415 749-4900


Giám Sát Không Khí

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 27/09/2016