Về Phẩm Chất Không Khí

Vụ Cháy Tại Nhà Máy Tinh Chế Chevron

Xem thông tin về vụ cháy nhà máy tinh chế Chevron 2012.

Tóm tắt

Ngày 6 tháng 8 năm 2012, lúc 6:15 chiều, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà máy tinh chế Chevron tại Richmond, California, dẫn đến một cảnh báo cộng đồng, lệnh mọi người trú ẩn tại chỗ trong vòng năm tiếng, và hàng nghìn cư dân phải điều trị y tế. Bảng dưới đây sẽ trình bày thông tin về biến cố này

Vụ Cháy Chevron

Lưu Mạng Viễn Thông  (Cần dùng Silverlight hay Windows Media Player; bao gồm chương trình tích hợp với các điểm nhảy vô video)
Để biết thêm thông tin: Chương trình nghị sự ngày 10 tháng 9 năm 2012

Page Loading

Contact Us


Thông Tin Tổng Quát

415 749-4900


Thông Tin Tuân Thủ Tổng Quát

415 749-4795 compliance@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 01/02/2018