Về Địa Hạt Không Khí

Trong Cộng Đồng của Quý Vị

Tìm hiểu về các hoạt động của Địa Hạt Không Khí trong cộng đồng của quý vị, trình bày các bản đồ tương tác của các cơ sở được cấp phép và phẩm chất không khí hiện tại, cũng như tìm hiểu các chương trình và tiếp cận công chúng và đánh giá Rủi Ro Sức Khỏe.

Tại Địa Hạt của Quý Vị

Tìm hiểu về Phẩm Chất Không Khí và các hoạt động tham gia cộng đồng của Địa Hạt Không Khí tại địa hạt của quý vị:

Chương Trình Đánh Giá Rủi Ro Về Không Khí Trong Cộng Đồng (Community Air Risk Evaluation - CARE)

Mặc dù có nhiều tiến bộ đáng kể trong việc giảm thiểu ô nhiễm không khí, nhưng một số cộng đồng trong Vùng Vịnh vẫn phải chịu đựng mức ô nhiễm và tác động sức khỏe nghiêm trọng hơn so với những cộng đồng khác. Chương Trình Đánh Giá Rủi Ro Về Không Khí Trong Cộng Đồng (Community Air Risk Evaluation - CARE) tượng trưng cho một bước quan trọng để giảm sự chênh lệch về sức khỏe trong cộng đồng Vùng Vịnh có liên quan đến phẩm chất không khí. Mục đích của Chương Trình CARE là để:

  • Xác định những khu vực tại Vùng Vịnh mà vấn đề ô nhiễm không khí góp phần chính vào các tác động sức khỏe và nơi dân cư dễ bị tổn thương nhất do các tác động ô nhiễm không khí;
  • Áp dụng khoa học hợp lý để thiết kế và tập trung vào các biện pháp giảm thiểu tác động hiệu quả tại những khu vực có tác động cao nhất; và
  • Tham gia vào các cộng đồng và những người có quyền lợi liên đới khác (công nghiệp địa phương, cơ quan chính phủ, vân vân) trong chương trình để xây dựng các biện pháp giảm thiểu mở rộng ngoài những gì mà Địa Hạt Không Khí có thể tự làm.

Những Hoạt Động Tham Gia Cộng Đồng Khác

Địa Hạt Không Khí tích cực thúc đẩy các hoạt động tham gia của địa phương như được mô tả dưới đây:

Giáo Dục Tiếp Cận Giới Trẻ

Tìm hiểu về các chương trình tham gia địa phương, lập kế hoạch một buổi diễn thuyết tại trường học, hoặc tải miễn phí chương trình giáo dục thay đổi khí hậu.

Contact Us

David Ralston
Quản Lý Viên Giao Tiếp Cộng Đồng, Hoạch Định, Điều Lệ & Nghiên Cứu

415.749.8423 dralston@baaqmd.gov

Kristina Chu
Viên Chức Thông Tin Công Cộng Cao Cấp , Community Engagement and Policy

415.749.4758 kchu@baaqmd.gov

Sonam Shah-Paul
Viên Chức Thông Tin Công Cộng, Văn Phòng Điều Hành

415.749.5089 sshah@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 21/05/2024