Chương Trình Điểm Nóng California

Tìm hiểu về các bước cần thiết để tìm các điểm nóng có khí độc, đánh giá rủi ro liên quan tới sức khoẻ, và giảm bớt những rủi ro đó.

Một "điểm nóng" là một khu vực mà mức độ khí độc cao hơn ở toàn khu vực. Nguyên nhân có thể là do phát thải từ một cơ sở địa phương.

Chương trình Điểm Nóng có Khí Độc đòi hỏi các cơ sở công nghiệp, thương mại và công chúng được cấp phép phải báo cáo về khí độc thải ra.

Contact Us

Carol Allen
Kỹ Sư Giám Thị Phẩm Chất Không Khí

415.749.4702 callen@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 17/04/2020