Permits

Gia hạn một giấy phép

Tìm hiểu điều lệ và điều kiện gia hạn các Giấy Phép của Địa Hạt Không Khí như Quyền Xây Cất (Authority to Construct - A/C), Giấy Phép Hoạt Động (Permit to Operate - P/O), Chứng Nhận Đăng Ký và Giấy Phép Xét Duyệt Cơ Sở Lớn (Tiêu Đề V).

Tổng Quan về Gia Hạn Giấy Phép

Một số giấy phép nhất định của Địa Hạt Không Khí buộc phải gia hạn hoặc thực thi trước khi hết hạn. Điều này áp dụng đối với Quyền Xây Cất, Giấy Phép Hoạt Động, Chứng Nhận Đăng Ký và Giấy Phép Xét Duyệt Cơ Sở Lớn (Tiêu Đề V).

Dưới đây là tổng quan về quy trình gia hạn:

Quyền Xây Cất (Authority to Construct, A/C) - Nếu bất kỳ thiết bị bao gồm trong A/C không được hoàn tất trước khi hết hạn, thì quý vị phải thông báo cho Địa Hạt Không Khí trước khi hết hạn. Nếu A/C không đủ điều kiện để gia hạn, người nộp đơn phải lấy A/C mới bằng cách nộp lại một đơn xin cấp giấy phép mới. Xem Quy Định 2, Điều Lệ 1 của Địa Hạt Không Khí. Địa Hạt Không Khí sẽ phát hành hóa đơn cho việc gia hạn A/C sau khi nhận được thông báo. Ngoài ra, người nộp đơn phải thông báo khi bất kỳ thiết bị nào thuộc A/C bắt đầu hoạt động hoặc khi không còn cần A/C nữa. Để biết thêm thông tin, hãy truy cậptrang web về Quyền Xây Cất (A/C) .

Giấy Phép Hoạt Động (Permit to Operate, P/O) – Trước khi nhận được hóa đơn để gia hạn P/O, quý vị có thể được yêu cầu cung cấp thông tin thông qua mục Cập Nhật Dữ Liệu (xem phần bên dưới). Bắt đầu từ năm 2021, một số cơ sở được yêu cầu phải nộp báo cáo năm theo lịch theo điều lệ Báo Cáo về Chất Gây Ô Nhiễm và Phát Thải Chất Độc Hại Có Tiêu Chí (Criteria Pollutant and Toxics Emissions, CTR) của Ủy Ban Tài Nguyên Không Khí California (California Air Resources Board) Để biết thêm thông tin về báo cáo CTR, hãy truy cập trang web Báo Cáo Chất Độc Hại Có Tiêu Chí.

Hóa đơn phí gia hạn thường được phát hành từ 30 đến 60 ngày trước khi hết hạn. Việc chậm nộp Cập Nhật Dữ Liệu có thể khiến hóa đơn gia hạn giấy phép của quý vị bị ban hành muộn. Việc không nộp Cập Nhật Dữ Liệu có thể dẫn đến biện pháp thực thi hoặc khiến hóa đơn gia hạn giấy phép của quý vị không được phát hành.

Chứng Nhận Đăng Ký (Đăng Ký) – Nếu cơ sở của quý vị chỉ có một giấy đăng ký, hóa đơn gia hạn thường sẽ được phát hành và gửi đi từ 30 đến 60 ngày trước khi hết hạn. Đối với thiết bị và các hoạt động cũng bao gồm trong một P/O, giấy đăng ký sẽ được gia hạn cùng thời điểm với P/O.

Giấy Phép Xét Duyệt Cơ Sở Lớn (Major Facility Review, MFR hoặc Tiêu đề V) – Loại giấy phép này được gia hạn 5 năm một lần. Viên Chức Phụ Trách phải nộp đơn xin gia hạn giấy phép Tiêu Đề V không quá 6 tháng và không sớm hơn 12 tháng tính từ ngày hết hạn. Địa Hạt Không Khí sẽ phát hành hóa đơn gia hạn Tiêu Đề V trong quá trình này.

Cập Nhật Dữ Liệu

Trừ khi cơ sở của quý vị phải tuân thủ báo cáo về Chất Gây Ô Nhiễm Không Khí Có Tiêu Chí và Chất Lan Nhiễm Không Khí Độc Hại (CTR), trước khi nhận một hóa đơn để gia hạn P/O, Địa Hạt Không Khí có thể định kỳ yêu cầu thông tin thông qua "Cập Nhật Dữ Liệu", thường được gửi đi từ 110 đến 150 ngày trước khi giấy phép hết hạn. Cập Nhật Dữ Liệu được gửi tới chủ sở hữu/người vận hành được chỉ định. Dữ liệu thường được cập nhật từ 1 đến 4 năm một lần, tuỳ thuộc vào thiết bị. Không phải tất cả các thiết bị (nguồn) đều cần cập nhật trong quá trình này và có thể không được liệt kê trong Cập Nhật Dữ Liệu.

Thông tin quý vị cung cấp được sử dụng để:

 • Cập nhật kiểm kê phát thải của cơ sở
 • Tính toán lệ phí gia hạn giấy phép
 • Kiểm tra việc tuân thủ các quy định thích ứng và điều kiện về giấy phép
 • Tuân thủ Đạo Luật Thông Tin và Thẩm Định “Điểm Nóng” Có Chất Độc Hại Trong Không Khí (AB 2588)

Bí Mật Kinh Doanh: Theo Đạo Luật Hồ Sơ Công Cộng của California, tất cả thông tin mà quý vị nộp sẽ được coi là vấn đề thuộc hồ sơ công cộng và có thể được tiết lộ cho công chúng, trừ khi quý vị yêu cầu Địa Hạt Không Khí xử lý một số mục nhất định dưới dạng bí mật kinh doanh theo quy định tại Quy định 2, Điều lệ 1, Phần 402.7.

 • Mỗi trang có chứa thông tin bí mật kinh doanh phải được dán nhãn "bí mật kinh doanh" với thông tin bí mật kinh doanh được đánh dấu rõ ràng và quý vị phải cung cấp một "bản sao công cộng" trong đó phần thông tin bí mật đã được xóa đi.
 • Đối với mỗi mục được coi là bí mật kinh doanh, quý vị phải đưa ra tuyên bố trong đó nêu rõ cơ sở cho tuyên bố của mình.

Gửi lại biểu mẫu đã hoàn thành:

 • Thông qua báo cáo trực tuyến (ưu tiên) MỚI
  • Nếu quý vị đã có tài khoản, hãy đăng nhập vào tài khoản, mở mục gia hạn cho cơ sở áp dụng và nhập thông tin cập nhật dữ liệu của mình.
  • Nếu quý vị không có tài khoản trực tuyến:
   • Có thể quý vị đã được cấp thư "Mời Tham Gia Hệ Thống Cấp Phép của Địa Hạt Không Khí" với Mã Truy Cập Cơ Sở (Facility Access Code).
   • Quý vị có thể yêu cầu nhận mã truy cập cơ sở mới bằng cách gửi email tới Permithelp@baaqmd.gov. Ghi tên cơ sở và mã số cơ sở trong dòng tiêu đề.
    Lưu ý: Quý vị phải là người liên hệ chính thức của cơ sở để được nhận mã.
 • Bằng email (lựa chọn tốt nhất tiếp theo)
  • Gửi tất cả các biểu mẫu đã hoàn thành qua email tới DataUpdate@baaqmd.gov
  • Dùng dòng tiêu đề “Data Update for Facility ID/Plant #:XXXXX” ("Cập Nhật Dữ Liệu cho ID Cơ Sở/Số Nhà Máy:XXXXX”)
  • Chỉ đính kèm tệp tin định dạng PDF hoặc hình ảnh (ví dụ: jpeg, jpg, png, tiff, bmp).
  • Dung lượng email kèm với tệp đính kèm tối đa là 35 MB
 • Qua bưu điện:
  • Gửi tất cả biểu mẫu đã hoàn thành của quý vị tới địa chỉ bên dưới. Không đề thư gửi của quý vị cho người nào cụ thể.

BAAQMD – Engineering Division
375 Beale Street, Suite 600
San Francisco, CA 94105

Thanh Toán Hóa Đơn và Trạng Thái Thanh Toán

Hóa đơn gia hạn giấy phép của quý vị sẽ được gửi tới người liên hệ được chỉ định của cơ sở. Chủ sở hữu/người vận hành có trách nhiệm thông báo cho Địa Hạt Không Khí nếu người liên hệ của quý vị có thay đổi.

Thanh toán trực tuyến được khuyến khích. Quý vị có thể tra cứu trạng thái thanh toán hóa đơn giấy phép của mình hoặc, trong hầu hết các trường hợp, thanh toán trực tuyến tại www.baaqmd.gov/pay. Quý vị cần có số hóa đơn và mã số khách hàng ghi trên hóa đơn của quý vị để sử dụng dịch vụ này.

Các khoản thanh toán gửi qua bưu điện sẽ mất thời gian lâu hơn để xử lý, khoảng 14 ngày tính từ ngày nhận được khoản thanh toán. Séc của quý vị có thể được đổi thành tiền mặt trước và sau đó mất vài ngày để được phản ánh trên số dư hóa đơn của quý vị.

Các lỗi thường gặp bao gồm:

 • Không cung cấp cuống phiếu thanh toán hóa đơn hoặc bất kỳ thông tin định danh nào trên séc được gửi qua bưu điện
 • Cố gắng thanh toán nhiều hóa đơn bằng một tấm séc
  • Vui lòng gửi séc riêng cho TỪNG hóa đơn hoặc thanh toán từng hóa đơn bằng hình thức trực tuyến
 • Thanh toán thiếu
 • Không bao gồm khoản thanh toán phí nộp muộn nếu được thanh toán hoặc đóng dấu bưu điện quá ngày đến hạn trên hóa đơn

Giấy Tờ Gia Hạn Giấy Phép Được Gia Hạn

Các giấy tờ giấy phép được gia hạn được gửi tới chủ sở hữu/người vận hành được chỉ định khoảng 5 đến 10 ngày làm việc sau khi hóa đơn gia hạn giấy phép của quý vị được thanh toán. Quý vị phải thanh toán đầy đủ số dư trên hóa đơn gia hạn giấy phép của quý vị trước khi giấy tờ giấy phép được gia hạn của quý vị được ban hành.

Để biết thêm thông tin về các khoản thanh toán, vui lòng xem "Thanh Toán Hóa Đơn và Trạng Thái Thanh Toán" ở phần trước của trang web này.

Contact Us

Asbestos
Asbestos

415 749-4762 asbestosjobs@baaqmd.gov


Thông Tin Công Trình Tổng Quát

415.749.4990 permits@baaqmd.gov

Tuân Thủ & Thực Thi
Underground Tanks

415 749.4999

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 10/08/2020