Tư Vấn về Điều Lệ

Xem các tư vấn về điều lệ của Địa Hạt Không Khí; những tài liệu hướng dẫn này sẽ giúp hội đồng quản lý duy trì hoạt động tuân thủ các quy định và điều lệ về ô nhiễm không khí.

Liên Quan Đến Nông Nghiệp

Page Loading

Biện Pháp Kiểm Soát Nhiễm Độc Không Khí (Air Toxic Control Measure - ATCM)

Page Loading

Phá Hủy và Đổi Mới Asbestos

Page Loading

Trạm Lớn và Nhà Máy Lớn

Page Loading

Thay Đổi Khí Hậu

Page Loading

Lớp Phủ

Page Loading

Thiết Bị Đốt Cháy

Page Loading

Tiệm Giặt Khô

Page Loading

Phát Sáng

Page Loading

Cơ sở Phân phát Xăng (Gasoline Dispensing Facilities - GDF)/ Trạm Dịch Vụ

Page Loading

Nhà Điều Hành Cảng Biển/ Tàu Biển

Page Loading

Cơ Sở Kim Loại

Page Loading

Đốt Ngoài Trời

Page Loading

Thiết Bị Di Động

Page Loading

Hoạt Động Tuân Thủ được Báo Cáo (Reportable Compliance Activities - RCA)

Page Loading

Nhà Hàng

Page Loading

Khu Xử Lý Chất Thải Rắn

Page Loading

Vận Hành Xe Tải Hút Chân Không

Page Loading

Khói Sinh Ra Trong Quá Trình Đốt Củi

Page Loading

Hoạt Động khác

Page Loading

Contact Us


Thông Tin Tuân Thủ Tổng Quát

415 749-4795 compliance@baaqmd.gov


Hỗ Trợ Tuân Thủ

415 749 4999 compliance@baaqmd.gov

Rule Development
Soạn Thảo Điều Lệ

415 749-4787 ruledevelopment@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 24/03/2021