Soạn Thảo Điều Lệ

Tìm hiểu về cách thức Địa Hạt Không Khí soạn thảo các điều lệ nhằm cải thiện phẩm chất không khí và bảo vệ sức khỏe của cư dân Vùng Vịnh cũng như bảo vệ khí hậu toàn cầu.

Quy Trình Phát Triển Điều Lệ

Được hướng dẫn bằng các quy tắc chính, nhóm Phát triển Điều Lệ của Địa Hạt Không Khí sẽ giám sát quá trình soạn thảo và sửa đổi các điều lệ và quy định. Dưới đây là bản tóm tắt quá trình này:

 1. Tổ chức cuộc họp nội bộ xác định phạm vi điều lệ và quy định
 2. Nhân viên Địa Hạt Không Khí thảo luận về vấn đề ô nhiễm không khí đang được quan tâm.

 3. Soạn thảo biên bản ghi nhớ thẩm định kỹ thuật.
 4. Địa Hạt Không Khí đánh giá các biện pháp xử lý vấn đề, bao gồm soạn thảo điều lệ mới, điều chỉnh điều lệ hiện tại hay bổ sung các sửa đổi mới, và ghi chép lại những biện pháp xử lý này trong biên bản ghi nhớ thẩm định kỹ thuật.

 5. Tổ chức cuộc họp của những người có quyền lợi liên đới
 6. Địa Hạt Không Khí tổ chức các cuộc họp với doanh nghiệp, nhóm cộng đồng và những bên quan tâm khác để thảo luận về các vấn đề, trao đổi thông tin và khuyến khích liên lạc giữa những người có quyền lợi liên đới.

 7. Soạn thảo dự thảo đầu tiên của điều lệ được đề xuất
 8. Nếu cần phải có một điều lệ mới hay cần phải sửa đổi điều lệ thì Địa Hạt Không Khí sẽ tham khảo ý kiến của những người có quyền lợi liên đới và soạn thảo một dự thảo các hành động đã đề xuất.

 9. Tổ chứcHội thảo công cộng
 10. Một hoặc nhiều hội thảo công cộng về từng điều lệ hoặc sửa đổi đề xuất sẽ được tổ chức để cho phép mọi người thảo luận và đặt ra câu hỏi về hành động đề xuất.

 11. Đưa ra quyết định về Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California
 12. Địa Hạt Không Khí đánh giá các tác động môi trường tiềm năng của điều lệ hay sửa đổi mới.

 13. Phân tích tác động kinh tế xã hội và soạn thảo báo cáo
 14. Địa Hạt Không Khí đánh giá các tác động kinh tế xã hội tiềm năng của điều lệ hay sửa đổi mới và soạn thảo báo cáo trình bày nền tảng kỹ thuật, giảm thiểu phát thải và các chi phí có liên quan đến hành động đề xuất.

 15. Tổ chức Điều trần công cộng
 16. Hội Đồng Quản Trị sẽ đánh giá từng điều lệ hoặc sửa đổi điều lệ đã đề xuất tại buổi điều trần công cộng, tại đó, mọi người có thể đưa ra nhận xét của mình. Cuối buổi điều trần, hội đồng quản trị sẽ quyết định xem có thông qua hành động đã đề xuất hay không.

 17. Phát triển chính sách và các thủ tục thực hiện điều lệ
 18. Sau khi đã thông qua điều lệ hoặc sửa đổi đã đề xuất, Địa Hạt Không Khí sẽ soạn thảo hoặc điều chỉnh các chính sách và thủ tục để giải thích điều lệ đó và hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan.

 19. Đệ trình điều lệ cho Kế Hoạch Thực Thi Tiểu Bang để phê duyệt.

Địa Hạt Không Khí soạn thảo các tài liệu thông qua đối với các điều lệ ảnh hưởng đến Kế Hoạch Bảo Trì Tầng Ozon hoặc California SIP và chuyển nó cho Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California để đệ trình lên EPA Hoa Kỳ.

Subscribe to the Rules and Regulations Email List

Sign up to receive updates on the latest Rules and Regulations activities.

Please refer to the Air District’s privacy policy if you have questions about how we use the information you submit.
*

Contact Us

Gregory Nudd
Quản Lý Viên Chương Trình Phẩm Chất Không Khí

415.749.4786 gnudd@baaqmd.gov

Robert Cave
Chuyên Viên Phẩm Chất Không Khí Cao Cấp

415.749.5048 rcave@baaqmd.gov

Victor Douglas
Chuyên Viên Chính Về Phẩm Chất Không Khí

415.749.4752 vdouglas@baaqmd.gov

Idania Zamora
Kỹ Sư Phẩm Chất Không Khí Cao Cấp

415.749.4683 izamora@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 25/10/2023