Đối Nghịch

Tìm hiểu về các loại đối nghịch hiện hành, cách áp dụng từng loại và những gì diễn ra tại một cuộc điều trần đối nghịch.

Nếu một cơ sở không tuân thủ (hoặc sẽ không tuân thủ trong tương lai) do hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát thì có thể yêu cầu cấp đối nghịch để tạm thời giảm nhẹ các yêu cầu quy định cụ thể.

Việc đối nghịch cho phép cơ sở tiếp tục thực hiện trong khi thực hiện các bước để tuân thủ. Chủ doanh nghiệp có thể đăng ký đối nghịch để được điều trần bởi Ban Điều Trần của Địa Hạt Không Khí.

Các Loại Đối Nghịch

Đối Nghịch Khẩn Cấp

Nếu quý vị vi phạm mà không bị cảnh cáo thì quý vị có thể yêu cầu đối nghịch khẩn cấp. Thiết bị gặp sự cố bất ngờ, mất điện hay hỏa hoạn bất ngờ có thể là cơ sở cho việc đối nghịch khẩn cấp. Loại đối nghịch này không được cấp quá 30 ngày.

Đối Nghịch Thường Xuyên

Nếu quý vị có thêm 90 ngày để tuân thủ theo các quy định của Địa Hạt Không Khí, thì quý vị nên yêu cầu đối nghịch thường xuyên. Đối nghịch này có thể gia hạn thêm một năm nếu nó bao gồm kế hoạch chi tiết mà cơ sở sẽ phải tuân thủ chính thức.

Đối Nghịch Tạm Thời

Nếu quý vị muốn bảo vệ ngay trước phiên điều trần về đối nghịch thường xuyên (ngoại trừ sự cố), hãy yêu cầu đối nghịch tạm thời để bù vào thời gian cho đến khi phiên điều trần được tổ chức. Quý vị nên yêu cầu đối nghịch tạm thời khi nộp hồ sơ đăng ký đối nghịch thường xuyên.

Đối Nghịch Ngắn Hạn

Nếu quý vị có thể tuân thủ theo các quy định của Địa Hạt Không Khí trong vòng 90 ngày hoặc ít hơn, quý vị nên yêu cầu một đối nghịch ngắn hạn.

Đối Nghịch Sản Phẩm

Nếu quý vị sản xuất một sản phẩm (chẳng hạn như lớp phủ chuyên dụng) mà không đáp ứng các yêu cầu của Địa Hạt Không Khí thì đối nghịch sản phẩm đóng vai trò rất cần thiết trong quá trình mua bán, cung cấp, phân phát hay sử dụng sản phẩm. Đối nghịch sẽ được cấp cho nhà sản xuất sản phẩm.

Cách Nộp Đơn

Để đăng ký đối nghịch khẩn cấp:

  1. Liên hệ với Thư Ký Hội Đồng và gửi yêu cầu đối nghịch khẩn cấp. Thư Ký sẽ thông báo ngày và thời gian cuộc gọi của quý vị.
  2. Tải và hoàn tất Đơn Đăng Ký Đối Nghịch Khẩn Cấp(PDF) hoặc Thư Ký Hội Đồng sẽ gửi cho quý vị qua fax.
  3. Gửi biểu mẫu này đến Văn Phòng Thư Ký cùng ngày làm việc (hoặc ngày làm việc sau đó, tùy thuộc vào thời gian quý vị gọi).
  4. Nộp lệ phí nộp đơn (PDF) trong vòng 4 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn đăng ký.

Cách đăng ký cho tất cả những đối nghịch khác:

  1. Tải và hoàn tất Đơn Đăng Ký Đối Nghịch (PDF) hoặc liên hệ với Thư Ký Hội Đồng để xin đơn.
  2. Nộp lệ phí nộp hồ sơ (PDF), đơn đăng ký gốc, và 9 bản sao của đơn đến Địa Hạt Không Khí (Người nhận: Hội Đồng Điều Trần).

Các Bước Tiếp Theo

Văn Phòng Thư Ký sẽ thông báo cho quý vị ngày và thời gian điều trần. Hội Đồng Điều Trần phải gửi thông báo công cộng trước 30 ngày cho yêu cầu đối nghịch quá 90 ngày, và gửi thông báo công cộng trước 10 ngày cho yêu cầu đối nghịch không quá 90 ngày.

Thông Tin Điều Trần

Hiển thị Những Câu Hỏi Thường Gặp Tại Điều Trần Đối Nghịch (PDF) để tìm hiểu thêm về những gì diễn ra tại cuộc điều trần, cách thức quý vị chuẩn bị, và cơ sở mà điều trần có thể được cấp.

Contact Us

Marcy Hiratzka
Clerk of the Boards, Điều Hành

415.749.5073 mhiratzka@baaqmd.gov

Hearing Board

(415) 749-5073


Hỗ Trợ Tuân Thủ

415 749 4999 compliance@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 08/11/2016