Chương Trình Lợi Ích Cho Người Đi Lại Thường Xuyên

Tìm hiểu và đăng ký Chương Trình Lợi Ích Cho Người Đi Lại Thường Xuyên tại Vùng Vịnh.

Chương Trình Lợi Ích Cho Người Đi Lại Thường Xuyên tại Vùng Vịnh (PDF) yêu cầu tất cả người sử dụng lao động trong phạm vi quyền lực pháp lý của Địa Hạt Không Khí với 50 nhân viên toàn thời gian trở lên, phải cung cấp lợi ích đi lại thường xuyên cho nhân viên của họ. Người sử dụng lao động có thể lựa chọn một trong số bốn lựa chọn sau (PDF):

  • Lợi ích trước thuế - Cho phép người lao động trừ chi phí từ thu nhập chịu thuế cho việc đi lại hay xe đưa đón nhân viên (lên đến $130 một tháng).
  • Người sử dụng lao động - cung cấp trợ cấp - Cung cấp một khoản trợ cấp để giảm hoặc chi trả chi phí đi lại hay xe đưa đón nhân viên (lên đến $75 một tháng).
  • Người sử dụng lao động - cung cấp vận chuyển - Cung cấp miễn phí hoặc lệ phí thấp - dịch vụ vận chuyển cho người lao động, chẳng hạn như xe buýt, xe đưa đón hay dịch vụ đưa đón nhân viên.
  • Lợi ích khác cho người đi lại thường xuyên - Cung cấp lợi ích khác cho người đi lại thường xuyên, có hiệu quả trong việc giảm thiểu các chuyến đi lại bởi một người, như ba lựa chọn khác.

Để biết thêm thông tin và đăng ký tham gia chương trình, vui lòng truy cập trang web của Chương Trình Lợi Ích Cho Người Đi Lại Thường Xuyên tại Vùng Vịnh.

Contact Us

Eric Pop
Chuyên Viên Phẩm Chất Không Khí Bậc II

415.749.5172 epop@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 09/08/2019