Về Địa Hạt Không Khí

Quỹ Tài Trợ Không Khí Sạch Vùng Vịnh

Tìm thông tin về Quỹ Tài Trợ Không Khí Sạch Vùng Vịnh và hỗ trợ về tài chánh, hành chánh, và chương trình tổng quát họ cung cấp cho Địa Hạt Không Khí.

Hội Đồng Quản Trị đã thành lập Quỹ Tài Trợ Không Khí Sạch Vùng Vịnh bất vụ lợi vào năm 2008 để hỗ trợ sứ mạng của Địa Hạt Không Khí bằng cách tài trợ cho các chương trình giải thiểu khí thải và hướng dẫn thành viên cộng đồng về phẩm chất không khí trong Vùng Vịnh.

Dự Án Gần Đây

Dự Án Triển Khai Xe Hỗn Hợp Nạp Điện (PHEV) Dùng Chung Trong Thành Phố

Dự án chuyển đổi thành công 10 xe hỗn hợp thành xe hỗn hợp nạp điện, thử nghiệm các xe này trong một dịch vụ dùng chung xe, và báo cáo kết quả của dự án trong một Bạch Thư.

Dự án này được tài trợ bằng một cấp khoản từ Quỹ Bồi Thường Xăng Tái Tạo (RFG). Được tạo ra từ kết quả của một vụ kiện tập thể chống độc quyền, mục đích của Quỹ này là để đạt được lợi ích không khí sạch và hiệu quả nhiên liệu cho người tiêu dùng California. Tài trợ bổ sung do Quỹ Tài Trợ Không Khí Sạch Vùng Vịnh và Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh cung cấp.

Một tập hướng dẫn về những bài học kinh nghiệm và lề lối thực hành tốt nhất được công bố vào ngày 5 tháng Chín, 2014, và có sẵn trên mạng.

Spare the Air Status

Last Updated: 03/08/2023