Chính Sách Không Phân Biệt Đối Xử và Thủ Tục Khiếu Nại

Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh (Bay Area Air Quality Management District, BAAQMD) không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, dân tộc, tổ tiên, tôn giáo, tuổi tác, giới tính, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới, biểu hiện giới, màu da, thông tin di truyền, bệnh trạng, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc thể chất hoặc bất kì thuộc tính hoặc tín ngưỡng nào khác được luật pháp bảo vệ trong việc quản lý các chương trình hoặc hoạt động của mình và BAAQMD không đe dọa hoặc trả thù bất kỳ cá nhân hoặc nhóm người nào vì đã thực hiện quyền tham gia vào hành động được bảo vệ hoặc phản đối các hành động bị nghiêm cấm trong Bộ Pháp Điển Các Quy Định Liên Bang (Code of Federal Regulations, C.F.R) 40 Mục 5 và 7 hoặc với mục đích can thiệp vào các quyền đó.

Chính sách của Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh (Bay Area Air Quality Management District, BAAQMD) là đảm bảo sự bình đẳng và công bằng trong việc tiếp cận các lợi ích của chương trình hoặc hoạt động do BAAQMD quản lý. BAAQMD sẽ không dung thứ cho hành vi phân biệt đối xử, hăm dọa hoặc trả thù được thực hiện với bất kỳ người nào muốn tham gia hoặc đang nhận các lợi ích từ bất kỳ chương trình hay hoạt động nào do BAAQMD cung cấp hoặc triển khai. Nếu các thành viên trong cộng đồng cho rằng họ hoặc những người khác đã bị từ chối cung cấp quyền tiếp cận đầy đủ và bình đẳng với một chương trình hoặc hoạt động của BAAQMD một cách bất hợp pháp, họ có thể nộp đơn khiếu nại về hành vi phân biệt đối xử lên BAAQMD theo chính sách này. Chính sách không phân biệt đối xử này cũng áp dụng cho những cá nhân hoặc tổ chức khác có liên kết với BAAQMD, bao gồm cả các nhà thầu hoặc người hưởng tài trợ mà BAAQMD sử dụng để cung cấp quyền lợi và dịch vụ cho các thành viên trong cộng đồng.

BAAQMD sẽ cung cấp kịp thời các thiết bị hỗ trợ và dịch vụ, như thông dịch viên có trình độ và/hoặc thiết bị nghe đạt chuẩn dành cho những người bị điếc hoặc khiếm thính và các cá nhân khác khi cần thiết để đảm bảo khả năng giao tiếp hiệu quả hoặc cơ hội bình đẳng để có thể tham gia đầy đủ vào các chương trình quyền lợi và hoạt động, các chương trình và dịch vụ theo chính sách bảo vệ quyền riêng tư và sự độc lập của mỗi cá nhân. Vui lòng liên hệ với Điều Phối Viên Phụ Trách Chính Sách Không Phân Biệt Đối Xử theo thông tin dưới đây ít nhất ba ngày trước cuộc họp để họ có thể sắp xếp phù hợp.

Nếu quý vị tin rằng quý vị đã bị phân biệt đối xử liên quan đến chương trình hoặc hoạt động của BAAQMD, quý vị có thể liên hệ với Điều Phối Viên Phụ Trách Chính Sách Không Phân Biệt Đối Xử được xác định bên dưới và đọc thêm để tìm hiểu cách thức và địa điểm nộp đơn khiếu nại về phân biệt đối xử.

Quý vị có thắc mắc?

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về thông báo này hoặc bất kỳ chương trình, chính sách hoặc thủ tục không phân biệt đối xử nào của Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh (Bay Area Air Quality Management District, BAAQMD), quý vị có thể liên hệ:

Điều Phối Viên Phụ Trách Chính Sách Không Phân Biệt Đối Xử
Suma Peesapati
Viên Chức Gắn Kết Cộng Đồng và Công Bằng Môi Trường
Bay Area Air Quality Management District
375 Beale St., Ste. 600
San Francisco, CA 94105
415.749.4967

Định Nghĩa

Người Khiếu Nại: (Các) cá nhân hoặc bên quan tâm khác nộp đơn khiếu nại về hành vi phân biệt đối xử theo chính sách này.

Phân Biệt Đối Xử: Việc từ chối cung cấp quyền tiếp cận công bằng và bình đẳng với một chương trình hoặc hoạt động do Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh (Bay Area Air Quality Management District, BAAQMD) cung cấp, triển khai hoặc quản lý dựa trên nhóm đặc điểm được bảo vệ, một cách bất hợp pháp. "Từ Chối Cung Cấp Quyền Tiếp Cận Công Bằng và Bình Đẳng" bao gồm:

 1. Việc từ chối cung cấp bất kỳ quyền lợi chương trình nào,
 2. Cung cấp một mức quyền lợi khác với mức quyền lợi được cung cấp cho những người dùng chương trình khác,
 3. Hạn chế quyền lợi hoặc lợi thế trong bất kỳ chương trình nào theo cách không giống với các hạn chế được quy định cho những người dùng chương trình khác mà không có đặc điểm cần được bảo vệ.
 4. Đối xử khác biệt hoặc tách biệt một người theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc tiếp nhận quyền lợi từ chương trình,
 5. Từ chối cung cấp cho bất kỳ người nào hoặc nhóm người nào cơ hội tham gia với tư cách là thành viên của các cơ quan tư vấn hoặc lập kế hoạch khác một cách công khai trước công chúng theo một số cách, và
 6. Sử dụng các tiêu chí hoặc phương pháp quản trị chương trình có khả năng gây ảnh hưởng mang tính phân biệt đối xử lên người dùng hoặc người dùng tiềm năng của chương trình do BAAQMD cung cấp.

Nhóm đặc điểm được bảo vệ: Đặc điểm của một người không được nhắm mục tiêu phân biệt đối xử, bao gồm chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, bản sắc dân tộc, tổ tiên, tôn giáo, tuổi tác, giới tính, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới, biểu hiện giới, màu da, thông tin di truyền, bệnh trạng, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc thể chất.

Hăm dọa: Hành vi hoặc quá trình cố ý ép buộc hoặc ngăn chặn một hành động bằng cách gây sợ hãi.

Trả thù: Một hành động cố ý để đáp trả một hành động được bảo vệ.

Trách nhiệm

Viên Chức Điều Hành của BAAQMD sẽ có thẩm quyền và chịu trách nhiệm cuối cùng về việc tuân thủ chính sách này.

Suma Peesapati,  Viên Chức Gắn Kết Cộng Đồng và Công Bằng Môi Trường, chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động tuân thủ và tiếp nhận câu hỏi liên quan đến quy định không phân biệt đối xử được thực hiện theo Bộ Pháp Điển Các Quy Định Liên Bang (Code of Federal Regulations, C.F.R.) 40 Phần 5 và 7 (Không Phân Biệt Đối Xử trong các Chương Trình hoặc Hoạt Động Nhận Trợ Cấp Liên Bang từ Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường), bao gồm Tiêu đề VI của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964, đã sửa đổi; Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi năm 1973; Đạo Luật Chống Phân Biệt Tuổi Tác năm 1975; Tiêu đề IX của Bản Tu Chính Giáo Dục năm 1972; và Mục 13 của Bản Tu Chính Đạo Luật Kiểm Soát Ô Nhiễm Nước Liên Bang năm 1972 (sau đây gọi chung là luật chống phân biệt đối xử của liên bang). Điều Phối Viên Phụ Trách Chính Sách Không Phân Biệt Đối Xử cũng sẽ đảm bảo rằng BAAQMD tuân thủ các yêu cầu lưu trữ hồ sơ và báo cáo của tiểu bang và liên bang, bao gồm các yêu cầu quy định của Bộ Pháp Điển Các Quy Định Liên Bang, tiêu đề 40, mục 7.10 và mục tiếp theo

Tính đến ngày 2 tháng Mười Hai, 2022: Xin lưu ý rằng các mục bên dưới đang được sửa đổi và sẽ sớm được cập nhật:

Thủ Tục Khiếu Nại

Thủ tục khiếu nại có bốn bước:

 1. Nộp Đơn Khiếu Nại:
  Một người tin rằng mình hoặc một nhóm người cụ thể, trên cơ sở nhóm đặc điểm được bảo vệ, đã bị loại khỏi danh sách hoặc từ chối cung cấp quyền lợi, hoặc bị phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào của Air District có thể nộp đơn khiếu nại lên Điều Phối Viên Phụ Trách Chính Sách Không Phân Biệt Đối Xử của Air District. Khiếu nại đó phải được nộp trong vòng 180 ngày sau ngày người đó tin rằng việc phân biệt đối xử đã xảy ra. Xem Mẫu Đơn Khiếu Nại Về Hành Vi Phân Biệt Đối Xử.
 2. Chuyển hồ sơ vụ việc đến Viên Chức Duyệt Xét: 
  Sau khi nhận được đơn khiếu nại, Điều Phối Viên Phụ Trách Chính Sách Không Phân Biệt Đối Xử sẽ chỉ định một hoặc nhiều viên chức duyệt xét thuộc ban nhân viên, nếu phù hợp, để tiến hành đánh giá và điều tra vụ việc khiếu nại, cũng như tham khảo ý kiến của Luật Sư Địa Hạt. (Các) viên chức duyệt xét thuộc ban nhân viên sẽ hoàn thành quy trình đánh giá trong khoảng thời gian không quá 60 ngày theo lịch kể từ ngày Air District nhận được đơn khiếu nại dựa trên ưu thế về tiêu chuẩn bằng chứng. Nếu cần thêm thời gian, Điều Phối Viên Phụ Trách Chính Sách Không Phân Biệt Đối Xử sẽ thông báo cho người khiếu nại về thời gian ước tính cần để hoàn thành quy trình đánh giá. Sau khi hoàn tất việc duyệt xét, (các) viên chức duyệt xét thuộc ban nhân viên sẽ đưa ra đề nghị về lẽ phải trái của vụ khiếu nại và liệu những biện pháp khắc phục có sẵn để giải quyết hay không. Ngoài ra, (các) viên chức duyệt xét thuộc ban nhân viên có thể đề nghị cải tiến các quy trình của Air District vì chúng liên quan đến Chính Sách Không Phân Biệt Đối Xử và công lý môi trường, nếu phù hợp. (Các) viên chức duyệt xét thuộc ban nhân viên sẽ chuyển tiếp những đề xuất của họ cho Điều Phối Viên Phụ Trách Chính Sách Không Phân Biệt Đối Xử để tiến hành xem xét. Điều Phối Viên Phụ Trách Chính Sách Không Phân Biệt Đối Xử sẽ ban hành hồi đáp bằng văn bản của Địa Hạt Không Khí cho người khiếu nại.
 3. Kháng cáo:
  Nếu người khiếu nại không hài lòng với kết quả phản hồi, người khiếu nại có thể nộp đơn yêu cầu kháng cáo, bằng văn bản, cho Viên Chức Điều Hành trong vòng 10 ngày theo lịch sau khi nhận được kết quả phản hồi. Đơn yêu cầu kháng cáo cần giải thích rõ bất kỳ mục nào mà người khiếu nại cảm thấy vẫn chưa được giải quyết bởi Điều Phối Viên Phụ Trách Chính Sách Không Phân Biệt Đối Xử. Viên Chức Điều Hành sẽ thông báo cho người khiếu nại trong vòng 10 ngày theo lịch, cho dù đơn yêu cầu kháng cáo đã được chấp nhận hay bị từ chối. Trong trường hợp Viên Chức Điều Hành đồng ý xem xét lại vấn đề, vấn đề sẽ được trả lại cho (các) viên chức duyệt xét thuộc ban nhân viên để tiến hành đánh giá lại theo Khoản 2, ở trên.

Bảo Mật Danh Tính

BAAQMD luôn cố gắng bảo vệ thông tin danh tính của người khiếu nại và tất cả những người tham gia quy trình khiếu nại về hành vi phân biệt đối xử ở mức độ cao nhất có thể trong thẩm quyền được pháp luật cho phép. Bản chất của quy trình này không cho phép bảo mật danh tính một cách tuyệt đối. Chính Sách Không Phân Biệt Đối Xử có thể tiết lộ thông tin khi cần thiết để giải quyết vụ việc khiếu nại này. Nếu thực hiện hành động khắc phục hậu quả bằng cách kỷ luật nhân viên, Điều Phối Viên Phụ Trách Chính Sách Không Phân Biệt Đối Xử có thể tiết lộ thông tin được cung cấp trong quy trình khiếu nại cho nhân viên BAAQMD thích hợp và các đơn vị bên ngoài bao gồm cả các nhà điều tra độc lập.

Hành động trả thù việc nộp đơn khiếu nại bị nghiêm cấm và các đơn khiếu nại về hành động trả thù sẽ được xử lý kịp thời nếu nó xảy ra. 

Mẫu Đơn Khiếu Nại

Để bắt đầu khiếu nại, người khiếu nại phải điền thông tin vào Mẫu Đơn Khiếu Nại về Hành Vi Phân Biệt Đối Xử của BAAQMD rồi gửi tới Điều Phối Viên Phụ Trách Chính Sách Không Phân Biệt Đối Xử của BAAQMD theo địa chỉ được nêu dưới đây. Khiếu nại phải được gửi trong khoảng thời gian nêu trên.

Assistance

If you need assistance with completing a discrimination complaint, please contact the Air District's Non-Discrimination Coordinator.

Non-Discrimination Coordinator
Suma Peesapati
415.749.4967

Nộp Đơn Khiếu Nại về Hành Vi Phân Biệt Đối Xử lên Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường

Bất kỳ ai cũng có thể trực tiếp nộp đơn khiếu nại về hành vi phân biệt đối xử lên Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường bằng cách gửi đến Văn Phòng Dân Quyền, Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ, Mã Bưu Chính 1201A, 1200 Pennsylvania Ave. NW, Washington, DC 20460.

Contact Us

Non-Discrimination Coordinator
Suma Peesapati

BusinessOfficeServices@baaqmd.gov speesapati@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status