Permits

Sổ tay Hướng dẫn Xin cấp Giấy phép

Xem Cẩm nang Xin giấy phép, một nguồn hướng dẫn xin cấp giấy phép và nhân viên Địa Hạt Không Khí thông qua quá trình cho phép.

Sổ tay Hướng dẫn Xin cấp Giấy phép Địa Hạt Không Khí (PDF) được thiết kế để hỗ trợ người xin cấp giấy phép với quá trình xin giấy phép, và để cung cấp nhân viên Địa Hạt Không Khí với các công cụ cần thiết cho việc thẩm định của giấy phép. Chi tiết cho phép, tiêu chuẩn, hướng dẫn và thủ tục đều được cung cấp ở đây trong hướng dẫn.

Contact Us

Asbestos
Asbestos

415 749-4762 asbestosjobs@baaqmd.gov


Thông Tin Công Trình Tổng Quát

415.749.4990 permits@baaqmd.gov

Tuân Thủ & Thực Thi
Underground Tanks

415 749.4999

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 03/08/2023