Hanbuk ng Permiso

Tingnan ang Hanbuk ng Permiso, isang tagatulong para sa paggabay sa mga aplikante ng permiso at mga tauhan ng Distrito ng Hangin sa pamamagitan ng proseso ng pagbibigay ng permiso.

Ang Hanbuk ng Permiso (PDF) ng Distrito ng Hangin ay idinisenyo upang tulungan ang mga aplikante ng permiso sa proseso ng aplikasyon para sa permiso, at upang magkaloob sa mga tauhan ng Distrito ng Hangin ng mga kasangkapang kailangan para sa pagtaya ng permiso. Ang detalyadong pagbibigay ng permiso, mga pamantayan, mga patnubay, at mga pamamaraan ay ipinagkakaloob lahat dito sa patnubay.

Contact Us

Asbestos
Asbestos

415 749-4762 asbestosjobs@baaqmd.gov


Pangkalahatang Impormasyon sa Inhinyeriya

415.749.4990 permits@baaqmd.gov

Pagsunod at Pagpapatupad
Underground Tanks

415 749.4999

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 8/3/2023