Tungkol sa Distrito ng Hangin

Mga Pagkakataon sa Trabaho

Subukan ang mga pagkakataon sa trabaho sa Distrito ng Hangin at alamin ang tungkol sa aming proseso ng aplikasyon.

Paano Dapat Mag-aplay

  1. Tingnan ang aming mga katungkulang bukas sa publiko o panloob na mga pagkakataon sa promosyon. Maaari ka ring magpatala upang tumanggap ng isang paunawa sa email kapag ang isang katungkulan sa Distrito ay nagbukas sa iyong larangan ng interes.
  2. Kumpletuhin ang isang pakete ng aplikasyon online o sa pamamagitan ng koreo. Kontakin kami upang humiling ng pakete ng aplikasyon sa pamamagitan ng koreo, o bisitahin ang aming opisina ng Human Resources upang kumuha ng pakete nang personal.
  3. Isumite ang lahat ng mga aplikasyon online, sa pamamagitan ng koreo, o nang personal. Ang mga kinakailangang materyal ay pangkaraniwang kabilang ang isang aplikasyon, suplementong mga katanungan, at kung minsan ang isang resume para sa Distrito ng Hangin. Ang mga orihinal na pirma ay kinakailangan, kaya ang mga materyal sa aplikasyon na ipinadala sa pamamagitan ng fax ay hindi tatanggapin.
  4. Isumite ang lahat ng mga materyal sa aplikasyon bago ang petsa at oras ng pagsasara na nakalagay sa pahayag ng trabaho. Ang opisina ng Human Resources ay hindi tatanggap ng iyong mga materyal pagkatapos ng petsa ng pagsasara, anuman ang petsa na ipinakoreo ang mga ito.

Alamin ang tungkol sa proseso ng pagkuha at pagpili ng tauhan ng Distrito ng Hangin, kabilang ang pagsusuri ng aplikasyon, mga eksaminasyon, at paunawa.

Pagiging Karapat-dapat sa Pagtatrabaho

Kung ikaw ay inalok ng isang katungkulan sa Distrito ng Hangin, dapat kang magkaloob ng dokumentasyon na nagpapatunay ng iyong pagkakakilanlan at pagiging karapat-dapat na magtrabaho sa Estados Unidos. Kontakin ang opisina ng Human Resources para sa isang listahan ng tinatanggap na dokumentasyon.

Pantay na Pagkakataon sa Trabaho

Patakaran ng Distrito ng Hangin na magkaloob ng mga pantay na pagkakataon sa trabaho para sa lahat ng mga tao nang hindi isinasaalang-alang ang lahi, paniniwalang panrelihiyon, kulay, bansang pinagmulan, ninuno, kapansanan, kondisyong medikal, katayuang marital, kasarian, edad o sekswal na oryentasyon.

Contact Us

David Minuk
Manunuri ng Human Resources I

415.749.5012 dminuk@baaqmd.gov

Judy Yu
Tagapamahala ng Human Resources

415.749.4626 jyu@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 3/2/2020