Pagpopondo sa Gawad

Programang mga Gawad sa Komunidad

Programang mga Gawad na James Cary Smith ng 2015-2016

Pagkakataon para sa gawad para sa mga lokal na lugar sa loob ng rehiyon na may matataas na konsentrasyon ng pagpaparumi sa hangin.  Itong programang gawad ay humihimok sa nakabase-sa-komunidad na mga solusyon na maaaring magpabuti sa gawad habang tumutulong din na bawasan ang epekto sa pandaigdig na klima.

Ang programang ito ay ipinangalan sa dating Tagapamahala ng Pakikipag-ugnayan sa Komunidad ng Distrito ng Hangin na nangasiwa ng unang pagsubok na programang gawad sa komunidad ng ahensiya noong 2009-10. Si Mr. Smith ay namatay noong 2015 mula sa ALS. Ang programa ay magkakaloob ng mga gawad para sa lokal na nakabaseng mga proyekto na nagbabawas ng pagpaparumi sa hangin habang itinataas ang kamalayan ng komunidad at paglahok sa mga isyu sa kalidad ng hangin.

Ang mga gawad sa komunidad sa FY 2015-2016 ibinigay sa 11 namumukod na aplikante noong Enero 4, 2016. Salamat sa lahat ng nag-aplay sa taong ito. Malugod naming tinatanggap ang mga komento at mungkahi sa pagpapabuti nitong programang gawad para sa mga susunod na taon. Mangyaring kontakin:

David Ralston, Tagapamahala ng Paglahok ng Komunidad
dralston@baaqmd.gov 

Pagiging Karapat-dapat

  • Nonprofit 501(c)3 na mga organisasyon kabilang ang nakabase-sa-pananampalataya na mga organisasyon
  • Nakabase-sa-komunidad na mga organisasyon o kapisanan sa pakikipagbakasan sa isang 501(c)3 fiscal sponsor
  • K-12 na mga paaralan o inisponsor-ng-paaralan na mga proyekto (kabilang ang sinimulan ng guro, magulang o estudyante)

Contact Us

David Ralston
Tagapamahala ng Paglahok ng Komunidad, Pagpaplano, mga Tuntunin at Pananaliksik

415.749.8423 dralston@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 5/6/2022