Tungkol sa Distrito ng Hangin

Mga Adyenda at Katitikan ng Lupon

Updated 7/13/2024

Tingnan ang mga adyenda, katitikan, at webcast ng pulong ng Lupon ng mga Direktor sa ibaba.

Ang Lupon ng mga Direktor ay nagpupulong sa una at ika-3 Miyerkoles ng bawat buwan sa 9:45 AM. Ang mga pulong ay ginaganap sa ika-7 palapag ng Silid ng Lupon sa opisina ng Distrito ng Hangin.

Mga Adyenda at mga Katitikan

Ang adyenda ay ipinapaskil 72 oras bago ang bawat pulong sa talahanayan sa ibaba at sa lobi ng opisina ng Distrito.

Maaari kayong magpatala upang tumanggap ng mga adyenda ng Lupon sa pamamagitan ng email at panoorin ang ilang pulong ng Lupon sa pangkasalukuyang oras sa pamamagitan ng webcast.

2024 Agenda Packets and Approved Minutes

Get instructions on using the Agenda Packets and Approved Minutes table.
Closed captioning may contain errors and omissions, and are not certified for their content or form.

Page Loading

2023 Agenda Packets and Approved Minutes

Get instructions on using the Agenda Packets and Approved Minutes table.
Closed captioning may contain errors and omissions, and are not certified for their content or form.

Page Loading

2008

Contact Us

Marcy Hiratzka
Clerk of the Boards, Pangangasiwa

415.749.5073 mhiratzka@baaqmd.gov

Vanessa Johnson
Nakatataas na Tagapagpaganap na Kalihim

415.749.4941 vjohnson@baaqmd.gov

Executive Office

(415) 749-5016

Hearing Board

(415) 749-5073

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 7/13/2024