Về Phẩm Chất Không Khí

Chất Lan Nhiễm Không Khí Độc Hại

Tìm hiểu về kiểm kê phát thải của Địa Hạt Không Khí đối với các chất lan nhiễm không khí độc hại.

Những chất gây ô nhiễm không khí cụ thể đều được phân loại là các chất lan nhiễm không khí độc hại, hoặc TAC, vì chúng làm tăng nguy cơ ung thư và/hoặc các tác động nghiêm trọng đến sức khoẻ con người, từ kích ứng mắt đến tổn thương thần kinh. 

Những tác động tiêu cực đến sức khoẻ từ gần 200 TAC đã được ước tính bằng cách sử dụng thông tin độc tính và phương pháp do Văn Phòng Thẩm Định Nguy Cơ Sức Khoẻ Môi Trường California thiết lập.

Hệ thống theo dõi nhiễm độc không khí của Vùng Vịnh gồm 16 khu vực giám sát, năm trong số đó đã được Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California thiết lập và được Địa Hạt Không Khí duy trì. Địa Hạt Không Khí điều hành 11 khu vực còn lại.

Chương Trình Đánh Giá Rủi Ro Về Không Khí Trong Cộng Đồng

Chương Trình Đánh Giá Rủi Ro Về Không Khí Trong Cộng Đồng của Địa Hạt Không Khí, hay là CARE ước tính và báo cáo tác động của các chất lan nhiễm không khí độc hại trên quy mô địa phương và khu vực tại Vùng Vịnh. Thông tin về Chương trình CARE được sử dụng để thiết kế và tập trung vào các biện pháp giảm thiểu tác động tại các khu vực có tác động cao nhất. Có sẵn các tài liệu để mô tả quá trình xây dựng kiểm kê phát thải lập mô hình TAC trong các năm 2005, 2010, 2015 và 2020.

Báo Cáo Đặc Biệt Về Chất Lan Nhiễm Không Khí Độc Hại

Bảng dưới đây trình bày tóm tắt và phân tích dữ liệu giám sát không khí TAC, đánh giá rủi ro cơ sở, thẩm định rủi ro sức khoẻ, và các thông tin liên quan khác.

Page Loading

Contact Us

Assessment, Inventory, and Modeling Division

aim@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 23/02/2024