Về Phẩm Chất Không Khí

Nghiên Cứu và Lập Mô Hình

Tìm hiểu cách Địa Hạt Không Khí sử dụng mô hình để xác định hành vi gây ô nhiễm, ước tính mức độ phơi nhiễm, trợ giúp quá trình lập kế hoạch khu vực, hỗ trợ việc xin giấy phép và hơn thế nữa.

Hỗ Trợ Nghiên Cứu và Lập Mô Hình

Nhân viên Địa Hạt Không Khí thực hiện các hoạt động nghiên cứu và lập mô hình, bao gồm:

  • Khảo sát quá trình hình thành tầng ozon, vật chất dạng hạt và chất độc trong không khí tại Vùng Vịnh bằng cách sử dụng các mô hình khí tượng thuỷ văn, kiểm kê phát thải và phẩm chất không khí tân tiến nhất.
  • Nghiên cứu quá trình vận chuyển của ozon, PM, và tiền thân của chúng tại Vùng Vịnh và giữa Vùng Vịnh với những địa hạt không khí lân cận.
  • Đánh giá các chiến lược kiểm soát phát thải.
  • Dự đoán tác động của những thay đổi trong tương lai (chẳng hạn như biến đổi khí hậu) đối với các mức độ ô nhiễm.
  • Đánh giá các tác động lên sức khoẻ cộng đồng của các chất gây ô nhiễm môi trường.
  • Hợp tác nghiên cứu về phẩm chất không khí với các tổ chức và cơ quan khác.
  • Hỗ trợ chuẩn bị lập kế hoạch phát triển thông minh  Kế Hoạch Không Khí Sạch.
  • Hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình của Địa Hạt Không Khí, chẳng hạn như:

Mô Hình và Công Cụ Lập Mô Hình

Địa Hạt Không Khí sử dụng những mô hình phẩm chất không khí và công cụ liên quan sau:

Contact Us


Thông Tin Hoạch Định Tổng Quát

415 749-4995 planning@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 03/08/2023