Cơ Sở Kim Loại

Tìm hiểu về các cơ sở kim loại được quy định và trình bày kế hoạch giảm thiểu phát thải của những cơ sở này.

Các cơ sở kim loại gồm xưởng đúc, lò rèn, máy nghiền nhỏ kim loại và các hoạt động tái chế. Những cơ sở này có thể phát ra cả hạt và mùi. Địa Hạt Không Khí yêu cầu những cơ sở kim loại này phải tuân theo Kế Hoạch Tối Giản Phát Thải trong đó mô tả các hoạt động và nỗ lực giảm thiểu phát thải của những cơ sở này.

Kế Hoạch Tối Giảm Phát Thải

Dưới đây là những yêu cầu EMP đối với các cơ sở kim loại tại Vùng Vịnh:

  • Cơ sở tái chế và tiêu hủy kim loại xử lý 1,000 tấn kim loại hoặc nhiều hơn mỗi 12 tháng phải nộp hồ sơ EMP giữ hồ sơ về cách thức tuân theo kế hoạch này của cơ sở.
  • Xưởng đúc và lò rèn chỉ nung chảy kim loại hoặc hợp kim sạch sẽ được miễn nộp hồ sơ EMP, nhưng phải giữ hồ sơ về lý do tại sao cơ sở lại đủ điều kiện để được miễn nộp hồ sơ EMP.
  • Xưởng đúc và lò rèn xử lý dưới 1 tấn kim loại mỗi 12 tháng sẽ được miễn nộp hồ sơ EMP.
  • Xưởng đúc và lò rèn xử lý 1 tấn đến 2,500 tấn kim loại mỗi 12 tháng sẽ được miễn nộp hồ sơ EMP, nhưng phải giữ hồ sơ về lý do tại sao cơ sở lại đủ điều kiện để được miễn nộp hồ sơ EMP.
  • Xưởng đúc và lò rèn xử lý 2,500 tấn kim loại hoặc nhiều hơn mỗi 12 tháng phải nộp hồ sơ EMPgiữ hồ sơ về cách thức tuân theo kế hoạch này của cơ sở.

Địa Hạt Không Khí cung cấp hướng dẫnví dụ về cách soạn hồ sơ EMP.

Ý Kiến Công Chúng

Các cơ sở kim loại mới có 12 tháng để nộp dự thảo EMP để xin ý kiến công chúng và phê duyệt của Địa Hạt Không Khí. Công chúng có 30 ngày để nhận xét về dự thảo EMP. EMP hoàn chỉnh (có thông tin bảo mật được gỡ bỏ) có thể được trình bày trong những bảng dưới đây.

Quy Định 12, Điều Lệ 13 (Hoạt Động Đúc & Rèn)

Page Loading

Quy định 6, Điều lệ 4 (Hoạt Động Nghiền & Tái Chế Kim Loại)

Page Loading

Thay Đổi Hạn Chót Yêu Cầu Báo Cáo

Địa Hạt đang gia hạn thêm 30 ngày cho các cơ sở để báo cáo biện pháp giảm thiểu và phòng ngừ phát thải kể từ ngày cơ sở nhận được EMP phê duyệt. Phần 407 của Quy định 12-13 và 6-4 yêu cầu các cơ sở thuộc EMP phải nộp báo cáo vào ngày 1 tháng 5 năm 2015, trong đó mô tả biện pháp, quy trình và quá trình giảm thiểu phát thải bền vững sẽ được thực hiện trong vòng 5 năm tới. Mục đích của phần 407 này đối với các cơ sở chính là để phát triển các biện pháp giảm thiểu và phòng ngừa phát thải sau khi có cơ hội xem xét khuyến nghị của Địa Hạt Không Khí. Việc gia hạn này cho phép các cơ sở có đủ thời gian để xem xét khuyến nghị của Địa Hạt Không Khí và thiết lập các biện pháp phòng ngừa. 


Contact Us


Thông Tin Tuân Thủ Tổng Quát

415 749-4795 compliance@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 15/01/2021