Mga Pamamaraan ng Inspeksiyon

Tingnan ang mga patnubay at pamamaraan sa inspeksiyon na tumutulong sa mga negosyo na panatilihin ang pagsunod at pigilan ang mga paglabag sa mga batas at regulasyon sa kalidad ng hangin.

Mga Panuntunan at Pamamaraan

Ang mga panuntunan at pamamaraan ay isang tagatulong para sa mga tauhan ng Distrito ng Hangin at ng publiko upang sagutin ang mga katanungan tungkol sa mga inspeksiyon, pagsunod, pagpapatupad, at upang tumulong na magsanay ng mga bagong inspektor.

Habang ginagawa ang mga bagong panuntunan at pamamaraan, ang ilan sa mga ito ay maaaring sumailalim sa isang panahon ng pampublikong komento bago ang pinal na pagpapalabas. Kung ganoon, ang mga ito ay ilalagay sa pahina ng Mga Pampublikong Paunawa.

Mga Panuntunan

Mga Pamamaraan ng Pagpapatupad

Mga Pamamaraan ng Inspeksiyon ng Tuntunin

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa Pagsunod

415 749-4795 compliance@baaqmd.gov


Tulong sa Pagsunod

415 749 4999 compliance@baaqmd.gov

Rule Development
Pagbuo ng Tuntunin

415 749-4787 ruledevelopment@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 8/3/2023