Mga Planong Binubuo

Alamin ang tungkol sa mga plano sa pamamahala ng kalidad ng hangin na kasalukuyang binubuo.

Plano sa Malinis na Hangin at Panrehiyong Estratehiya sa Proteksiyon ng Klima

Ang Distrito ng Hangin ay nagsasapanahon ng Plano para sa Malinis na Hangin ng Bay Area ng 2010  sa pakikipagbakasan sa Kapisanan ng mga Gobyerno ng Bay Area, sa Komisyon sa Konserbasyon at Pagpapaunlad ng Bay, at sa Komisyon sa Transportasyon ng Metropolitan.

Ang Plano sa Malinis na Hangin ng 2016/Panrehiyong Estratehiya sa Proteksiyon ng Klima (Clean Air Plan/Regional Climate Protection Strategy, CAP/RCPS) ay magiging isang mapa ng daan para sa mga pagsisikap ng Distrito ng Hangin sa susunod na ilang taon upang bawasan ang pagpaparumi sa hangin at protektahan ang pampublikong kalusugan at ang pandaigdig na klima. Ang CAP ay iniaatas ng Batas sa Malinis na Hangin ng California upang tukuyin ang mga posibleng tuntunin, mga hakbang sa pagkontrol, at mga estratehiya para sa Bay Area upang matugunan ang mga pamantayan ng estado para sa ozone o “ulap-usok.” Ang pagsasapanahon ng CAP ay magsasama ng kauna-unahang masasaklaw na mga RCPS ng Bay Area, na tutukoy sa mga posibleng tuntunin, mga hakbang sa pagkontrol, at mga estratehiya na mapagsisikapan ng Distrito ng Hangin upang bawasan ang mga gas ng greenhouse sa Bay Area.

Mga Pampublikong Workshop / Mga Bukas na Bahay

Ang Distrito ng Hangin ay nagsagawa ng isang pampublikong workshop noong Pebrero 2014 upang simulan ang proseso ng pagsasapanahon ng Plano sa Malinis na Hangin ng 2010. Ang isang iniingatang webcast ng workshop ay makukuha.

Ang Distrito ng Hangin ay nag-iimbita sa inyo na lumahok sa isa ng anim na darating na bukas na bahay | ay makukuha rin: Espanyol | Biyetnamis | Tagalog | Tsino | upang malaman ang tungkol sa Plano sa Malinis na Hangin at Panrehiyong Estratehiya sa Proteksiyon ng Klima ng 2016.

Gusto naming makarinig mula sa inyo! 

Ang gagawin namin ay: 

  • Hingin ang inyong mga ideya at mungkahi para sa mga tuntunin, mga hakbang sa pagkontrol, at mga estratehiya upang isama sa CAP/RCPS. 
  • Magkaloob ng isang buod ng Mga Aksiyon sa Pagpapatupad ng Distrito ng Hangin na natukoy para isama sa CAP/RCPS. 
  • Talakayin ang mga susunod na hakbang sa proseso ng pagbuo ng CAP/RCPS, na magsasama ng:
    • Ang mga tauhan ay maglalagay ng mga paglalarawan ng hakbang ng pagkontrol na kasama ang Mga Aksiyon sa Pagpapatupad na nakalista sa itaas noong Pebrero 2016.
    • Pagpapalabas ng isang pampublikong burador ng CAP/RCPS para sa pampublikong pagrepaso at komento sa Hunyo/Hulyo 2016.
    • Dalhin ang isang pangwakas na burador ng CAP/RCPS sa Lupon ng Distrito ng Hangin noong Oktubre/Nobyembre 2016.

Redwood City

Huwebes, Enero 28, 5:00-7:00PM
Sequoia High School, Multipurpose Rm.
1201 Brewster Avenue
Redwood City, CA 94062 

San Jose

Martes, Pebrero 2, 6:00-8:00PM
San Jose Elks Lodge
444 West Alma Avenue
San Jose, CA 95110

Santa Rosa

Miyerkules, Pebrero 3, 6:00-8:00PM
Sonoma County Water Agency
404 Aviation Boulevard
Santa Rosa, CA 95403 

Richmond

Huwebes, Pebrero 4, 6:00-8:00PM
East Bay Center for the Performing Arts
339 11th Street
Richmond, CA 94801

Dublin/Pleasanton

Lunes, Pebrero 8, 6:00-8:00PM
Sheraton Pleasanton, Salon 
5990 Stoneridge Mall Road
Pleasanton, CA 94588 

Oakland

Martes, Pebrero 9, 4:00-6:00PM
Laney College, Bistro
900 Fallon Street
Oakland, CA 94607

Kontakin Kami


Plano sa Malinis na Hangin
Christy Riviere
Principal Environmental Planner
criviere@baaqmd.gov | 415.749.4925

Panrehiyong Estratehiya sa Proteksiyon ng Klima
David Burch
Principal Environmental Planner
dburch@baaqmd.gov | 415-749-4641

Contact Us

Christy Riviere
Pangunahing Tagaplanong Pangkapaligiran

415.749.4925 criviere@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 7/24/2023