Mga Takbo at Datos ng Liyab

Tingnan ang higit sa 10 taon ng mga datos tungkol sa pagliyab mula sa limang dalisayan ng Bay Area. Tingnan kung gaano kadalas at gaano karaming gas ang nagliliyab, at tingnan ang mga graph ng bar na nagpapakita ng mga emisyon mula sa pagliyab.

Mga Datos ng Pagsubaybay sa Liyab

Ang mga graph sa pahinang ito ay batay sa mga buwanang ulat na isinusumite ng bawat dalisayan sa Distrito ng Hangin. Ang mga datos sa pagsubaybay para sa bawat liyab ay napapailalim sa mga iniaatas sa pagsubaybay at pag-uulat ng liyab.

Pangkalahatang Impormasyon

Mga Emisyon ng Pamparumi

Ang mga graph na ito ay nagpapakita ng mga emisyon para sa methane, non-methane hydrocarbons, at sulfur dioxide. Ang mga emisyon ay kinukuwenta mula sa tuwirang mga daloy ng vent gas, hindi ng pagsukat ng mga aktuwal na emisyon. Ang vertical axis ay nagpapakita ng mga tinayang tonelada ng mga emisyon ng pamparumi kada taon.

TPY = mga tonelada kada taon

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa Pagsunod

415 749-4795 compliance@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 8/3/2023