Mga Liham ng Komento

Alamin ang tungkol sa mga komento na isinumite ng Distrito ng Hangin sa mga proseso ng CEQA.

The Air District sends letters to local cities and counties that comment on a project's air quality analysis under the California Environmental Quality Act.

These lists of CEQA comment letters do not include comments sent via email.

2024

Page Loading

2019

Page Loading

2018

Page Loading

2017

Page Loading

Hindi kasama sa listahang ito ang mga komentong ipinadala sa pamamagitan ng email.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Contact Us

Alison Kirk
Nakatataas na Tagaplanong Pangkapaligiran

415.749.5169 akirk@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 5/5/2022