Mga Pulong at Pagsasanay

Tingnan ang impormasyon tungkol sa nakaraan at darating na mga pulong at libreng mga sesyon ng pagsasanay na nauukol sa Batas sa Kalidad ng Kapaligiran ng California at ang mga Patnubay sa CEQA ng Distrito ng Hangin.

Mga Pulong

Ang impormasyon tungkol sa nakaraan at darating na mga pulong ay makukuha sa talahanayan sa ibaba. Sumangguni sa Kalendaryo para sa mga detalye tungkol sa mga darating na pulong.

Page Loading

Pagsasanay

Ang impormasyon tungkol sa mga sesyon ng pagsasanay ay makukuha sa talahanayan sa ibaba. Sumangguni sa Kalendaryo para sa mga detalye tungkol sa mga darating na pulong.

Page Loading

Contact Us

Alison Kirk
Nakatataas na Tagaplanong Pangkapaligiran

415.749.5169 akirk@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 5/3/2022