Tài Trợ Ngân Sách

Chương Trình Carl Moyer

Nâng cấp hoặc thay thế xe hạng nặng chạy bằng máy dầu điêzen với kinh phí tài trợ từ Chương Trình Carl Moyer.

Đơn xin tham gia Chương Trình Carl Moyer
 Đăng nhập 

Lưu ý: Thứ Hai, ngày 17 tháng 12 năm 2015, Địa Hạt Không Khí sẽ bắt đầu phê duyệt đơn đăng ký cho giai đoạn kinh phí Chương Trình Carl Moyer năm 17. Đơn đăng ký sẽ được phê duyệt trên cơ sở đơn nộp trước duyệt trước, đơn nộp sau duyệt sau cho đến khi hết kinh phí tài trợ.  Gần $9 triệu được tài trợ cho các dự án Chương Trình Carl Moyer và Chương Trình Khuyến Khích Giảm Giá.

Các Loại Dự Án

Tài trợ được thực hiện theo nguyên tắc dự án trước tài trợ trước, dự án sau tài trợ sau cho đến khi sử dụng hết các khoản tài trợ. Bắt buộc phải hoàn thành đơn đăng ký để được xem xét tài trợ.

Các loại dự án sau sẽ được tài trợ:

  • Thay thế Thiết Bị/Xe - thay thế thiết bị hoặc xe cũ bằng thiết bị hoặc xe sạch nhất có sẵn.
  • Thay thế động cơ (nạp lại năng lượng)- thay thế động cơ cũ bằng động cơ mới, được chứng nhận về mức phát thải.
  • Tân trang động cơ - lắp đặt thiết bị kiểm soát phát thải hoặc hạn chế chạy không.
  • Bộ phụ tùng tái sản xuất - lắp đặt bộ phụ tùng tái sản xuất động cơ mà có thể giảm lượng phát thải từ động cơ đầu máy xe lửa hoặc động cơ hàng hải.

Hội đủ điều kiện

Nhìn chung, thiết bị đủ điều kiện tài trợ đều:

Kinh phí không được sử dụng cho những dự án mà hiện đã được yêu cầu theo luật pháp, thỏa thuận hay hợp đồng. Để biết thêm thông tin và yêu cầu bổ sung, vui lòng xem Tờ Thông Tin Tổng Quan về Chương TrìnhTrang Chủ Chương Trình Carl Moyer của Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California.

Thiết Bị Đủ Điều Kiện

Truy cập những trang sau để có cơ hội nhận tài trợ với những thiết bị cụ thể:

Các Tài Liệu & Thông Tin Chương Trình

Các Dự Án Được Phê Duyệt Trước Đây

Các Hội Thảo và Các Sự Kiện

Trình bày Lịch của những hội thảo, sự kiện sắp diễn ra và hạn chót.

Page Loading

Contact Us

Grants Programs Information Request Line

415 749-4994 grants@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 13/09/2022