Tungkol sa Kalidad ng Hangin

Paghula at Pagsusuri ng mga Datos

Kumuha ng mga hula sa kalidad ng hangin at mga isinasaalang-alang sa panahon na nakakaapekto sa posibilidad ng pagpaparumi ng hangin sa Bay Area.

Ang Seksiyon sa Pagsusuri ng Meteorolohiya at Pagsusuri ng mga Datos ng Distrito ng Hangin ay nagpapatibay, nagtitipon at nagbibigay-kahulugan sa mga datos sa panahon at kalidad ng hangin at nag-iisyu ng mga arawang hula para sa kalidad ng hangin. Sinusuri nila kung paano ang mga emisyon mula sa mga partikular na pasilidad ay nakakaapekto sa mga kalapit na residente at tinutukoy ang mga isinasaalang-alang sa panahon na may kaugnayan sa pangmatagalang takbo ng kalidad ng hangin.

Sa mga makukuhang hula bawat araw ay kabilang ang:

Contact Us


Pagsubaybay sa Hangin

415 749-4985


Laboratoryo

415 749-5014

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 8/3/2023