Tungkol sa Kalidad ng Hangin

Ultrafine Particulate Matter

Alamin ang tungkol sa espesyal na layunin na proyektong pagsubaybay ng ultrafine particulate matter ng Distrito ng Hangin.

Ang ultrafine particulate matter (UFP) ay tumutukoy sa mga partikulong may diyametrong mas mababa kaysa 0.1 micron. Ang mga ito ay may mga alam na masasamang epekto sa kalusugan. Sa kasalukuyan ang mga ito ay pinangangasiwaan ng Ahensiya ng Proteksiyon ng Kapaligiran ng Estados Unidos. Kaya ang mga distrito ng hangin ay hindi inaatasang subaybayan ang UFP.

Ang Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area ay kumikilala na ang pagsubaybay sa mga antas ng UFP sa Bay Area, tinutukoy ang mga pinanggagalingan ng emisyon ng mga ito at tinatasa ang mga epekto sa kalusugan ng mga ito ay mahalaga. Noong 2011, itinatag ng Distrito ng Hangin ang isang komprehensibong programa upang pag-aralan ang UFP. Bilang bahagi ng programang ito, ang Distrito ng Hangin ay nagsimula ng paggawa ng mga pagsukat sa apat na istasyon ng pagsubaybay sa hangin – Santa Rosa (ngayon ay Sebastopol), San Pablo, Livermore, at Redwood City. Ang bilang ng mga lugar ng pagsukat ay tumaas mula noon upang isama ang Oakland (Laney College) at San Jose, at ang Berkeley ay inaasahang malapit nang maging online. Ang mga mas bagong lokasyon na ito ay bahagi ng isang malapit-sa-daanan na pagsisikap na pagsukat. Sa bawat istasyon, ang bilang ng mga partikulo sa isang tinukoy ng volume ng hangin ay binibilang bawat segundo.

Bilang karagdagan sa mga bilang, ang mga sampol ay nagsimula noong 2015 sa dalawang istasyon upang lumikom ng mga datos sa bumubuo sa UFP. Ang Distrito ng Hangin ay nagpopondo sa isang istasyon sa San Pablo. Ang Lupon ng mga Tagatulong sa Hangin ng California ay nagpopondo ng isang lugar sa East Oakland. Ang natipong mga sampol ay sinusuri para sa labingsiyam na metal. Ang mga pagsusuring ito ay ginagawa ng UC Davis, isang kontratista sa parehong ahensiya. Ang mga datos na nakuha mula sa mga pagsukat na ito ay gagamitin upang tukuyin ang malalaking pinanggagalingan ng UFP sa Bay Area, tayahin ang mga modelo at pinuhin ang mga tantiya sa epekto ng UFP sa kalusugan ng publiko.

Contact Us


Pagsubaybay sa Hangin

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 8/3/2023