Plano sa Pagbabawas ng Mga Emisyon sa Komunidad ng East Oakland

Matuto tungkol sa mga pagsisikap ng Distrito ng Hangin sa ilalim ng Panukalang-batas ng Asembleya AB 617 para mapaganda ang kalidad ng hangin sa komunidad ng East Oakland.

Tumatanggap na ng mga aplikasyon para sa Steering Committee sa Komunidad ng CERP sa East Oakland!

Kung ikaw ay nakatira, nagtatrabaho, o nagboboluntaryo sa lugar ng East Oakland AB 617 at gusto mong mapaganda ang hangin at kalidad ng buhay sa iyong komunidad, posibleng kwalipikado kang sumali sa isang Steering Committee ng Komunidad para sa mga pagsisikap sa pagpapatupad sa ilalim ng Panukalang-batas ng Asembleya 617. Gagabayan ng Steering Committee ang proseso ng pagbuo ng Plano sa Pagbabawas ng Mga Emisyon sa Komunidad para matugunan ang mga isyu sa kalidad ng hangin at katarungan sa kapaligiran sa East Oakland. Para maging miyembro ng Steering Committee, kailangang magsanay, makibahagi, at pumunta sa mga regular na meeting ng Steering Committee. Layunin ng Distrito ng Hangin na gawing ingklusibo ang mga meeting na ito sa komunidad. Available ang pag-interpret ng wika para sa sinumang kalahok o miyembro kapag hiniling para sa anumang nalalapit na meeting ng Steering Commitee sa CERP.

Para mag-apply, dapat kang sumagot at magsumite ng Form ng Aplikasyon (Formulario De Aplicación) (指導委員會申請) (بخش 1- درخواست «کمیته راهبری») bago matapos ang araw sa Hunyo 15.

Ipinagpapatuloy ng Distrito ng Hangin ang mga kasalukuyang pagsisikap na bawasan ang polusyon sa hangin at pagkakalantad sa mga apektadong komunidad sa pamamagitan ng Programa ng Pangangalaga sa Hangin ng Komunidad ng estado ng California, na tinatawag ding Panukalang-batas ng Asembleya 617. Nakatuon ang mga pagsisikap sa mga pagbawas ng mga emisyon sa komunidad sa mga lugar na pinakaapektado ng polusyon sa hangin.

Noong Pebrero 2022, bumoto ang Lupon ng Mga Resource ng Hangin sa California nang pabor sa pakikipagtulungan ng Distrito ng Hangin sa komunidad ng East Oakland para magsagawa ng proseso ng Plano sa Pagbabawas ng Mga Emisyon sa Komunidad o CERP. Responsibilidad ng steering committee sa komunidad na bumuo ng CERP, na magsisilbing blueprint para sa pagpapaganda ng kalidad ng hangin sa East Oakland.

Bakit East Oakland?

Napili ang East Oakland sa mga komunidad na may mataas na priyoridad sa Bay Area dahil sa mga matagal nang pagsubok sa kalidad ng hangin, isyu sa katarungan sa kapaligiran, at hindi pagkakapantay-pantay sa kalusugan sa nasabing lugar. Nakipagtulungan ang mga organisasyon sa East Oakland sa Distrito ng Hangin na bumuo ng kapasidad sa komunidad, palawakin ang pag-unawa sa mga lokal na isyu sa polusyon sa hangin at katarungan sa kapaligiran, at pagsama-samahin ang mga cross-agency na partnership na kinakailangan para mapaganda ang kalusugan kaugnay ng kapaligiran at lokal na kalidad ng hangin.

Nakikipagtulungan ang Distrito ng Hangin sa Mga Komunidad para sa Mas Magandang Kapaligiran at iba pang organisasyon sa komunidad para makagawa ng Steering Committee sa komunidad at mabuo ang Plano sa Pagbabawas ng Mga Emisyon sa Komunidad ng East Oakland alinsunod sa AB 617.

Pag-sign up sa Email

Mag-sign up para makatanggap ng mga update sa Plano sa Pagbabawas ng Mga Emisyon sa Komunidad ng East Oakland.

Pag-sign up sa Email List ng Plano sa Pagbabawas ng Mga Emisyon sa Komunidad ng East Oakland
 MAG-SUBSCRIBE  

Meetings and Events

Page Loading

Documents and Materials

Page Loading

Contact Us

Anna Lee
Manager, Community Engagement and Policy

alee@baaqmd.gov

Community Health Protection Program

415.749.4914 AB617Info@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 6/14/2022