Pamantayan sa Pagiging Angkop ng Titulo V - Pangunahing Pasilidad


  1. Mga Pangunahing Pasilidad: Isang pasilidad na may potensiyal na maglabas ng nagpaparumi na kapantay ng o mas malaki kaysa isa o higit na mga hangganan sa malaking pinanggagalingan.
    1. 100 tonelada kada taon ng pamantayan sa mga nagpaparumi sa hangin (NOx, SO2, Pb, VOC, CO o PM10);
    2. 10 tonelada kada taon ng isang Mapanganib na mga Pamparumi sa Hangin (Hazardous Air Pollutant, HAP). (Ang unang listahan ng mga HAP ay nasa seksiyon 112(b) ng CAA, ang EPA ay may awtoridad na baguhin ang listahan at dapat kumunsulta para sa kasalukuyang listahan.); o
    3. 25 tonelada kada taon ng anumang kombinasyon ng mga HAP.


Contact Us

Dennis Jang
Nakatataas na Inhinyero ng Kalidad ng Hangin

415.749.4707 djang@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 8/3/2023