Patakaran sa Kawalan ng Diskriminasyon at Pamamaraan ng Reklamo

Ang Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area (Bay Area Air Quality Management District, BAAQMD) ay hindi nandidiskrimina sa basehan ng lahi, bansang pinagmulan, kinikilalang grupo ng etniko, ninuno, relihiyon, edad, kasarian, sekswal na oryentasyon, kinikilalang kasarian, ipinapahayag na kasarian, kulay, impormasyon ng henetiko, medikal na kondisyon o kapansanan sa isip o katawan, o anumang katangian o paniniwalang pinoprotektahan ng batas.

Patakaran ng BAAQMD na magbigay ng makatarungan at patas na access sa mga benepisyo ng isang programa o aktibidad na pinangangasiwaan ng BAAQMD. Hindi papayagan ng BAAQMD ang pandidiskrimina laban sa sinumang (mga) taong naghahangad na lumahok sa o na makatanggap ng mga benepisyo ng anumang programa o aktibidad na ibinibigay o isinasagawa ng BAAQMD. Ang mga miyembro ng publiko na naniniwalang pinagkaitan sila ng buo at patas na access sa programa o aktibidad ng BAAQMD nang labag sa batas ay maaaring magsampa ng reklamo ng diskriminasyon sa BAAQMD sa ilalim ng patakarang ito. Ginagamit din ang patakaran sa kawalan ng diskriminasyong ito sa iba pang mga tao o entity na nauugnay sa BAAQMD, kabilang ang mga kontratista o mga ginawaran na ginagamit ng BAAQMD upang magbigay ng mga benepisyo at mga serbisyo sa mga miyembro ng publiko. 

Ang mga pantulong at mga serbisyo kabilang ang, halimbawa, mga kwalipikadong interpreter at/o mga kagamitan sa pakikinig, sa mga indibiduwal na bingi o mahina ang pandinig, at sa iba pang mga indibiduwal gaya ng kinakailangan upang matiyak ang mahusay na pakikipag-ugnayan o patas na pagkakataong ganap na lumahok sa mga benepisyo, aktibidad, programa at mga serbisyo ay ibibigay ng BAAQMD nang napapanahon at sa paraan upang protektahan ang privacy at kalayaan ng indibiduwal.  Mangyaring makipag-ugnayan sa Tagapangasiwa ng Kawalan ng Diskriminasyon na tinukoy sa ibaba na kasing aga ng hindi bababa sa tatlong araw mula ng pagpupulong upang makagawa ng mga pag-aayos nang naaalinsunod.  

Kung naniniwala ka na nangyari ang diskriminasyon kaugnay sa isang programa o aktibidad ng BAAQMD, maaari kang makipag-ugnayan sa Tagapangasiwa ng Kawalan ng Diskriminasyon na tinukoy sa ibaba o bisitahin ang aming website sa www.baaqmd.gov/accessibility upang malaman kung paano at kung saan magsasampa ng reklamo ng diskriminasyon.

Ang mga tanong tungkol sa Patakarang ito ay dapat ipaabot sa Tagapangasiwa ng Kawalan ng Diskriminasyon ng BAAQMD na si Rex Sanders, sa (415) 749-4951 o sa pamamagitan ng email sa .  

Mga Kahulugan

Nagrereklamo: (Mga) indibiduwal o iba pang mga interesadong partido na nagsasampa ng reklamo ng diskriminasyon sa ilalim ng patakarang ito. 

Diskriminasyon: Ang labag sa batas na pagkakait ng makatarungan at patas na access sa isang programa o gawaing ibinibigay, isinasagawa o pinangangasiwaan ng BAAQMD batay sa isang protektadong grupo. Kabilang sa “Pagkakait ng Makatarungan at Patas na Access” ang: 

(i) Ang pagkakait ng anumang benepisyo ng programa, 

(ii) Pagbibigay ng iba't ibang antas ng mga benepisyo kaysa sa ibinigay sa iba pang mga gumagamit ng programa, 

(iii) Paglilimita ng benepisyo o pakinabang ng anumang programa sa pamamaraang hindi katulad sa mga paghihigpit na ginagawa sa iba pang mga gumagamit ng programa nang walang protektadong katangian. 

(iv) Pagsasailalim sa isang tao sa pagbubukod o hiwalay na pagtrato sa anumang paraan na nauugnay sa pagtanggap ng mga benepisyo ng programa, 

(v) Pagkakait sa sinumang tao, o grupo ng mga tao, ng pagkakataong lumahok bilang miyembro ng anumang pagpaplano o nagpapayong lupon na dili kaya'y bukas sa publiko sa ilang paraan, at 

(vi) Paggamit ng mga pamantayan o mga paraan ng pangangasiwa ng programa nito na mayroong epekto ng pandidiskrimina sa isang gumagamit o posibleng gumamit ng programang ibinibigay ng BAAQMD. 

Protektadong grupo: Isang katangian ng isang tao na hindi maaaring puntiryahin para sa diskriminasyon kabilang ang lahi, bansang pinagmulan, pagkakakilanlan sa grupo ng etniko, ninuno, relihiyon, edad, kasarian, sekswal na oryentasyon, kinikilalang kasarian, pagpapahayag ng kasarian, kulay, impormasyon ng henetiko, medikal na kundisyon o kapansanan sa isip o katawan. 

Pananagutan

Ang Tagapagpaganap na Opisyal ng BAAQMD ay magkakaroon ng panghuling awtoridad at responsibilidad para sa pagsunod sa patakarang ito. 

Pangangasiwaan ng Tagapangasiwa ng Kawalan ng Diskriminasyon ng BAAQMD sa ngalan ng Tagapagpaganap na Opisyal ang pagpapatupad ng patakarang ito sa BAAQMD.  Titiyakin din ng Tagapangasiwa ng Kawalan ng Diskriminasyon na sumusunod ang BAAQMD sa pang-estado at pederal na pag-uulat at mga kinakailangan sa pagpapanatili ng rekord, kabilang ang mga kinakailangan ayon sa Kodigo ng mga Pederal na Regulasyon, titulo 40, seksyon 7.10 at ng mga sumusunod. 

Pamamaraan ng Reklamo

Ang pamamaraan ng reklamo ay may apat na hakbang:

1. Pagsusumite ng Reklamo: 
Isang tao na naniniwala na siya o ang partikular na grupo ng mga tao ay hindi isinama o pinagkaitan ng mga benepisyo sa basehan ng anumang protektadong grupo, o napailalim sa diskriminasyon, ang anumang programa o aktibidad ng Distrito ng Hangin ay maaaring magsampa ng nakasulat na reklamo sa Tagapangasiwa ng Kawalan ng Diskriminasyon para sa Distrito ng Hangin. Ang naturang reklamo ay dapat isampa sa loob ng 180 araw ng kalendaryo pagkalipas ng petsa na naniniwala ang tao na nangyari ang diskriminasyon. Tingnan ang Form ng Reklamo ng Diskriminasyon.
 
2. Rekomendasyon sa Opisyal ng Pagsusuri: 
Kapag natanggap ang reklamo, magtatalaga ang Tagapangasiwa ng Kawalan ng Diskriminasyon ng isa o higit pang mga opisyal ng pagsusuri, gaya ng naaangkop, upang suriin at imbestigahan ang reklamo, nang kumokonsulta sa Abugado ng Distrito. Kukumpletuhin ng (mga) kawaning opisyal ng pagsusuri ng hindi lalampas sa 60 araw sa kalendaryo pagkatapos ng petsa nang matanggap ng Distrito ng Hangin ang reklamo gamit ang karaniwang mas mabigat na ebidensiya.  Kung kinakailangan ng mas maraming oras, aabisuhan ng Tagapangasiwa ng Kawalan ng Diskriminasyon ang nagrereklamo tungkol sa tinatayang oras para makumpleto ang pagsusuri. Kapag nakumpleto na ang pagsusuri, ang (mga) opisyal ng pagsusuri ay gagawa ng rekomendasyon na nauukol sa merito ng reklamo at kung ang aksyong panremedyo ay makukuha upang magkaloob ng pagwawasto o pagbabayad ng pinsala. Bilang karagdagan, ang (mga) opisyal ng pagsusuri ay maaaring magrekomenda ng mga pagpapabuti sa mga proseso ng Distrito ng Hangin na may kaugnayan sa Patakaran ng Kawalan ng Diskriminasyon at hustisyang pangkapaligiran, gaya ng naaangkop. Ipapasa ng (mga) opisyal ng pagsusuri ang kanilang mga rekomendasyon sa Tagapangasiwa ng Kawalan ng Diskriminasyon para suriin. Ibibigay ng Tagapangasiwa ng Kawalan ng Diskriminasyon sa nagrereklamo ang nakasulat na tugon ng Distrito ng Hangin.
 
3. Apela: 
Kung hindi masisiyahan ang nagrereklamo sa tugon, maaaring humiling ang nagrereklamo ng isang nakasulat na apela sa Tagapagpaganap na Opisyal sa loob ng 10 araw sa kalendaryo pagkatapos matanggap ang tugon. Dapat ipaliwanag ng kahilingan para sa apela ang anumang item na sa tingin ng nagrereklamo ay hindi natugunan ng Tagapangasiwa ng Kawalan ng Diskriminasyon. Aabisuhan ng Tagapagpaganap na Opisyal ang nagrereklamo sa loob ng 10 araw sa kalendaryo kung tinanggap o tinanggihan ang kahilingan para sa apela. Sa mga kaso na pumapayag ang Tagapagpaganap na Opisyal na muling isaalang-alang ang problema, ibabalik ang problema sa (mga) kawani ng opisyal ng pagsusuri upang suriin muli alinsunod sa Talata 2 sa itaas.
 

Pagiging Kumpidensyal

Nagsusumikap ang BAAQMD na protektahan ang pagiging kumpidensyal ng nagrereklamo at ang lahat ng kalahok sa proseso ng reklamo ng diskriminasyon hanggang sa lawak na maaari at ayon sa pinahihintulutan ng batas. Hindi pinapayagan ng katangian ng prosesong ito ang ganap na pagiging kumpidensyal. Maaaring maglabas ng impormasyon ang Kawalan ng Diskriminasyon ayon sa kinakailangan upang malutas ang reklamong ito. Kung magreresulta ang panremedyong aksyon sa pagdidisplina ng empleyado, maaaring ilabas ng Tagapangasiwa ng Kawalan ng Diskriminasyon ang impormasyong ibinigay sa proseso ng reklamo sa naaangkop na tauhan ng BAAQMD at sa mga hindi kasamang partido kabilang ang mga nagsasariling imbestigador.   

Ipinagbabawal ang paghihiganti para sa pagsasampa ng reklamo at ang mga pahayag ng paghihiganti ay maagap na pamamahalaan kung mangyayari ito. 

Form ng Reklamo

Para magsimula ng reklamo, dapat kumpletuhin ng nagrereklamo ang Form ng Reklamo ng Diskriminasyon ng BAAQMD at ipadala ito sa Tagapangasiwa ng Kawalan ng Diskriminasyon ng BAAQMD sa loob ng panahong sinabi sa itaas. Ipadala ang form ng reklamo sa Tagapangasiwa ng Kawalan ng Diskriminasyon ng BAAQMD na si Rex Sanders, sa 375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, California 94105 o sa pamamagitan ng email sa .  

Tulong

Kung kailangan mo ng tulong sa pagkumpleto ng reklamo ng diskriminasyon, mangyaring makipag-ugnayan kay Rex Sanders, Tagapangasiwa ng Kawalan ng Diskriminasyon.

Mga Dapat Kaugnayin sa Reklamo ng Diskriminasyon sa Distrito ng Hangin

Pagsusumite ng Reklamo ng Diskriminasyon sa Ahensiya ng Proteksiyon ng Kapaligiran ng U.S.

Ang sinuman ay maaari ring direktang magsampa ng reklamo ng diskriminasyon sa Ahensiya ng Proteksiyon ng Kapaligiran sa pamamagitan ng pagsusumite nito sa Office of Civil Rights, U.S. Environmental Protection Agency, Mail Code 1201A, 1200 Pennsylvania Ave. NW, Washington, DC 20460.

Contact Us


BusinessOfficeServices@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 6/2/2020