Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Mga Tagapagsalita at Paglilibot

Kumuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa malinis na hangin na mensahe ng Distrito ng Hangin sa pamamagitan ng pagtatakda ng isang tagapagsalita ng Distrito ng Hangin para sa ginaganap sa inyo o paghiling ng isang paglilibot sa aming mga pasilidad.

Mga Paghiling ng Tagapagsalita

Ang Distrito ng Hangin ay nag-aalay ng kaugnay-ng-kalidad na mga presentasyon sa mga lokal na komunidad at mga grupong nakabase sa mamamayan, edukasyon, transportasyon, at kalusugan. Ang mga tauhan ng Distrito ng Hangin ay lumalahok din sa napakaraming ginaganap na pangkomunidad sa paligid ng Bay Area. Kontakin ang Opisina sa Paglahok ng Komunidad sa (415) 749-4900 upang magtakda ng isang tagapagsalita ng Distrito ng Hangin para sa ginaganap sa inyo.

Mga Paglilibot ng Distrito ng Hangin

Ang mga paglilibot ng Distrito ng Hangin ay makukuha ng mga bumibisitang opisyal at mga grupo ng estudyante na may sukat ng klase. Ang mga paglilibot ay maaaring kabilang ang isang pagbisita sa mga laboratoryo ng kalidad ng hangin at meteorolohiya at, kapag hiniling, mga talakayang may kaugnayan sa propesyon o edukasyon. Kontakin ang Opisina sa Paglahok ng Komunidad sa (415) 749-4900 upang magtakda ng isang paglilibot.

Contact Us


Impormasyon Tungkol sa mga Pangkalahatang Komunikasyon

(415) 749-4900

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Wednesday,
    8/12

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/9/2015