Makipag-ugnayan sa Amin

Makipag-ugnayan sa Air District sa pamamagitan ng telepono, fax, koreo, o hanapin kami sa social media.

Distrito ng Hangin

Distrito ng Pamamahala ng Kalidad ng Hangin ng Bay Area
939 Ellis St.
San Francisco, CA 94109

Telepono: (415) 749-4900  | 1-800-HELP-AIR  | 1-800-334-ODOR (6367)

1-877-4NO-BURN (1-877-466-2876)

Fax: (415) 928-8560

Mga Oras ng Opisina

Lunes hanggang Biyernes

8:30 a.m. - 5:00 p.m.

Tulong at Akomodasyon sa Kapansanan

Ang Distrito ng Hangin ay nagkakaloob ng mga serbisyo at akomodasyon sa mga taong may kapansanan.  Para sa tulong at paghiling ng akomodasyon, mangyaring tumawag sa 415-749- 4951.

Spare the Air Status

Last Updated: 3/7/2022