Pagsasalin ng Wika

Pagsasalin ng Wika

Pagsasalin ng Wika

Tulong sa Wika

Kinikilala ng Distrito ng Hangin na upang mabisang maabot at mapalahok ang iba't ibang populasyon ng rehiyon, ito ay dapat magpunyagi na magkaloob sa mga residente ng makabuluhang daan sa mga serbisyo at mga materyal sa mga wikang iba sa Ingles. Ang Distrito ng Hangin ay kasalukuyang maraming ginagawa sa pagkakaloob ng mga serbisyo at materyal sa mga wikang iba sa Ingles, sa pareho ng pangkalahatang publiko at sa ispesipiko-sa-industriya na mga populasyon na ginagamit ang iba't ibang mga serbisyo, tulad ng mga programa sa permiso, tulong sa pagsunod at gawad.

Ingles

Para sa tulong sa Ingles, tumawag sa (415) 749-4900. 

Español

Para asistencia en español, llame a al (415) 749-4900.

Ibang mga Wika

Para sa tulong sa ibang mga wika, tumawag sa (415) 749-4900.

Spare the Air Status

Last Updated: 3/7/2022