Giúp đỡ & Dịch thuật Ngôn Ngữ

Trợ Giúp & Dịch Thuật Ngôn Ngữ

Giúp đỡ & Dịch thuật Ngôn Ngữ

Hỗ Trợ Ngôn Ngữ

Địa Hạt Không Khí nhận thức rằng để tiếp cận và mời gọi dân số đa dạng của khu vực tham gia một cách hiệu quả, họ phải cố gắng để cung cấp cho cư dân phương tiện tiếp cận các dịch vụ có ý nghĩa và với tài liệu bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Địa Hạt Không Khí hiện đang có sẵn một số áp dụng để cung cấp dịch vụ và tài liệu bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, cho công chúng nói chung và các quần thể công nghiệp cụ thể dùng đến các dịch vụ đa dạng của họ, chẳng hạn như giấy phép, giúp đỡ tuân thủ và các chương trình giúp đỡ tài chánh.

Tiếng Anh

Để được giúp đỡ bằng Tiếng Anh, xin vui lòng gọi (415) 749-4900. 

Tiếng Tây Ban Nha

Để được hỗ trợ bằng tiếng Tây Ban Nha, vui lòng gọi (415) 749-4900.

Những Ngôn Ngữ Khác

Để được trợ giúp bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng gọi đến số (415) 749-4900.

Spare the Air Status

Last Updated: 07/03/2022